Parenteel van Cornelis Quant


2014  W. Quant


Inleiding
De uitbreiding en detaillering van deze Parenteel is voor een aanzienlijk deel de verdienste van mijn achterneef Cornelis Johannes de Vries uit Volendam.



Generatie I

I  Cornelis ..... Quant.

Dingboek Rechterlijk archief Kethel en Spaland
Nr. 898 folio 269v. d.d. 01-10-1645.
Pieter Arijensz. van Bergen oud 79 jaar ……… Jorisz. Oplevert oud 70 jaar ……. Jansz. molenaar oud gelijk (70?) jaar, Jan Jorisz. Brouck oud 64 jaar, allen wonende ambacht Kethel, welke tvv. Huijbrecht Pietersz. Poot, mede aldaar wonende, verklaard hebben dat het kooltuintje gelegen aan de Groeneweg neffens de woning van de requirant, over de 40 of 50 jaar is gebruikt door Cornelis Jansz. Quant en daarna door Pieter Ariensz. smid, die bruikers of huurders waren van een zeker huis en barg, door de requirant enige jaren geleden gekocht en afgebroken en er een tuintje van gemaakt.
(onze Cornelis ?)

Van Cornelis en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Cornelisz. Quant.

2  Cornelis Cornelisz. Quant, zie II.


Generatie II

II  Cornelis Cornelisz. Quant, zoon van Cornelis ..... Quant (I), wonende te Spaland, is overleden voor vrijdag 21 december 1629.

Dingboek Kethel. 1603-1646. Inventaris nr. 85. Bewerkt door Antonius van der Tuin.
Nr. 705 folio 184 d.d. ……..[tussen maart 1626 en juni 1626]
Cornelis Cornelisz. Quant Weduwnaar van: Widower of: Jannitgen Lenertsdr. eiser contra Lenert Pietersz. van den Velde vader van de voorn. Jannitgen Lenertsdr. en Cornelis Jorisz. Oplevert gehuwd met Trijntgen Lenertsdr., te samen voogden over de 2 nagelaten weeskinderen van de voorn. Jannitgen Lenertsdr. verwekt bij de voorn. Quant, genaamd: Jan Cornelisz. en Cornelis Cornelisz. gedaagden. De eiser kan niet accorderen met de uitkoop. Hij is woonachtig in Spaland en heeft aldaar geprotesteerd op 7-6-1625.

Nr. 706 folio 185 d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra de voorn. Lenert Pietersz. van den Velde gedaagde voor betaling van 45(?) die de gedaagde aan de eiser schuldig is boven de £ 80 die hij eiser zijn kinderen bewezen heeft.

Nr. 708 folio 185 d.d. ……..[tussen maart 1626 en juni 1626]
Cornelis Cornelisz. Quant Weduwnaar van: Widower of: Jannitgen Lenertsdr. eiser contra Lenert Pietersz. van den Velden gedaagde om te procederen.

Nr. 709 folio 185v. d.d. ut supra. Dezelve eiser contra de voorn. van den Velde gedaagde om te procederen. Compareerden de voorn. Cornelis Cornelisz. Quant, Lenert Pietersz. van den Velde en Cornelis Jorisz. Oplevert en bekenden met elkaar geaccordeerd te zijn.

Rechtelijk archief van het ambacht Kethel en Spaland, inv. nr. 172. Protocollen van schout en schepenen van Spaland.
Nr. 32 folio 28v. d.d. 27-11-1626.
Cornelis Cornelisz. Quant weduwnaar Jannitgen Lenertsdr. ter ene zijde, mitsgaders Pieter Lenertsz. van den Velde vervangende Lenert Pietersz. van den Velde grootvader, mitsdien bloedvoogden van de 2 nagelaten kinderen van Jannitgen Lenerts verwekt bij de voorn. Quant, genaamd Jan Cornelisz. oud 3 jaar en Cornelis Cornelisz. 1 jaar, ter andere zijde. Zij zijn geaccordeerd nadat er staat en inventaris was opgemaakt van de boedel. Hij weduwnaar is gehouden de 2 weeskinderen te onderhouden en alimenteren tot hun 18° jaar of huwelijke staat, mitsgaders te laten leren lezen en schrijven en een handwerk. Tevens zal hij weduwnaar de weeskinderen laten volgen de somme van f 100 welke de voorn. Lenert Pietersz. aan Quant schuldig is. Hiertgen zal hij behouden de gehele boedel met in- en uitschulden en verzekert dit op zijn persoon en goederen.

Idem.
Nr. 49 folio 37v. d.d. 21-12-1629.
Trijntgen Lenertsdr. weduwe Cornelis Cornelisz. Quant geassisteerd met Joris Nieupoort secretaris alhier haar gekozen voogd, ter ene zijde, mitsgaders Cornelis Jorisz. Oplevert, Pieter Lenertsz. van der Velde en Jan Cornelisz. Quant als voogden van de 2 oorkinderen van Cornelis Cornelisz. Quant verwekt bij Jannitgen Lenertsdr. zijn eerste huisvrouw, genaamd Jan Cornelisz. oud 8 jaar en Cornelis Cornelisz. 6 jaar, nog de voorn. Jan Quant vervangende Cornelis Cornelisz. Quant zijn broeder als voogden van de 2 nakinderen van Cornelis Cornelisz. Quant, verwekt bij de voorn. Trijntgen Lenertsdr., genaamd Jannitgen Cornelis 4 jaar en Lenert Cornelisz. 2 jaar. Zij zijn geaccordeerd na examinatie van de inventaris van de boedel. Trijntgen Lenertsdr. is gehouden de voorsz. 4 kinderen te onderhouden en alimenteren tot hun huwelijke staat of ouderdom an 18 jaar, mitsgaders te laten leren lezen en schrijven en een handwerk. Voorts zal zij betalen en uitkeren de somme van f 325 carolus, namelijk Jan en Cornelis Quant elk op hun mondige dag of huwelijke staat de somme van f 145, makende £ 290, mitsgaders aan de 2 nakinderen elk £ 17-10-00 op hun mondige dag. Nog heeft Trijntgen Lenertsdr. aan de 2 voorkinderen laten volgen een zilveren schorthaak, gekomen van hun grootmoeder. Te versterven van het ene kind op het andere en bij vooroverlijden van allen op de gerechte erfgenamen van vaderszijde ab intestato. Hiertegen zal zij weduwe behouden de verdere boedel met in- en uitschulden. Indien zij de 2 voorkinderen kwalijk onderhoudt voor hun meerderjarigheid, zullen de voogden hun tot hun nemen op kosten van Trijntgen Lenertsdr. tot dett somme van f 500. Zij verzekert dit op haar huis en barg aan de Vlaardingseweg en voorts op haar persoon en goederen. Compareerden mede Maerten Lourisz. Carel en Alewijn Cornelisz. schepenen van Vlaardinger-ambacht en hebben tot nadere zekerheid verbonden 10 hond land in Vlaardingerambacht, belend ten W: Willem Claesz., ten O: de weduwe van Mees Pietersz., ten N: Willem Nieupoort secretaris van Schiedam en ten Z: Cornelis Pietersz. Holij cum suis.

Cornelis was gehuwd (1) met Jannitgen Lenertsdr. van den Velde, dochter van Lenert Pietersz. van den Velde. Jannitgen is overleden voor 1625.

In 1623 betaald Cors Quant 6 gulden voor een graf te Kethel, misschien voor Jannitgen?

Van Cornelis en Jannitgen zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Cornelisz. Quant, wonende te Schipluiden, is geboren in 1621 te Spaland, is overleden na 1650. Jan werd minstens 29 jaar.

2  Cornelis Cornelisz. Quant is geboren in 1623 te Spaland, zie III-A.

Cornelis was gehuwd (2) met Trijntje Lenertsdr. ook genaamd Trijntje Lenertsdr. de Vette. Trijntje is begraven op dinsdag 27 augustus 1669 te Kethel.

Protocol van transporten en schuldbrieven van
Vlaardingerambacht
1652 - 1675
20-4-1652: Comp. Trijntge Leendertsdr. voormaals wed. van Cornelis Cornelisz. Quandt en nu wed. van Cornelis Arentsz. Coppert voor de ene helft, Cornelis en Jacob Arentsz. Coppert voor haar zelf voor twee zesde parten en nog vervangende voor Leendert, Jan en Maertge Arents Coppert te samen mede voor drie zese parten, en nog te samen als voogden over het nagelaten weeskind van zal. Jorisje Ariensdr. Coppert voor het resterende zesde part in de wederhelft, alle broeders en zusters van de voorn. Cornelis Arentsz. Coppert en zulks erfgenamen van dezelve, en hebben verkocht aan de eerzame ds. Abrahamus Swalmius ‘bedienaer des Godlijcken woorts’ in de Ketel zekere 10 hond land gelegen aan de Ketelweg in deze ambacht. De jongste oude waarbrief is d.d. 29-7-1629

1669: Testament van Trijntge Leenderts, weduwe van Cornelis Cornelisz. Quant, wonende ten huize van haar zoon Leendert Cornelisz Quant, op de Nieuwe Erven, ziek te bed, maar helder van geest, zij vermaakt aan Trijntge Leenderts, dochter van haar zoon Leendert, haar rood scharlaken rok, een wit schort, een paars schortekleed en een legaat van 100 Car. gld, na haar overlijden bij de weeskamer op rente te zetten en uit te keren bij mondige dagen of eerder huwelijk. Bij overlijden van haar kleindochter zonder kinderen gaat de erfenis over naar de kinderen van Leendert Cornelisz Quant, verwekt bij Maertje Jans. Getuigen: Aryen Volckerse Kleyweg en Govert van Gesel

Trijntje was later gehuwd (2) met Cornelis Ariensz. Coppert.

Van Cornelis en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

3  Jannitgen Cornelis Quant is geboren in 1625 te Spaland.

4  Lenert Cornelisz. Quant is geboren in 1627 te Spaland, zie III-B.


Generatie III

III-A  Cornelis Cornelisz. Quant, zoon van Cornelis Cornelisz. Quant (II) en Jannitgen Lenertsdr. van den Velde, bouwman, is geboren in 1623 te Spaland, is overleden op woensdag 29 januari 1698 te Rijswijk. Cornelis werd 75 jaar.

Cornelis liet op 11.9.1697 zijn testament opmaken bij notaris J.Bout te Rijswijk, (inv. 6f147). Zijn zoon Jan Cornelis Quant krijgt alle clederen zowel linnen als wollen. Jan, Jannetje, Arent en Marijtje de enig nagelaten dochter van Cornelis Cornelisz. krijgen 140 gulden. Leendert erft alle goederen en boerderij waar hij al op doende was. Arent Cornelis Quant wordt samen met Bastiaen van der Zalm voogd over Marijtje.
Scabinale akten Rijswijk 510/7 september 1692. Wij Cornelis van der Does en Cornelis Pietersz. van der Have schepenen der heerlijkheid van Rijswijk attesteren bij dese dat wij naar genomen informatie hebben ondervonden dat Cornelis Cornelisz. Quant onze burger en inwoonder is geboren en opgevoed binnen de ambachte van Ketel ende voorts verkeert en gewoont heeft binnen Delfland en nu laatstelijk der tijd van omtrent 33 jaren heeft gewoont binnen deze heerlijkheid, dat den selven Cornelis Cornelis Quant jegenwoordig geen broeders susters off derselfer kinderen ofte kindskinderen int leven heeft, die neffens hem mede uijt der boedel van Baartje Ariens van Uijtrecht, overleden in de Briel soude coomen off behoorden te erven.
Dus ter oirconde deze getijkent binnen Rijswijk de 7e sept 1692.
Scabinale akte 510/15 maart 1693 gaat over zelfde ervenis. Cornelis Cornelis Quant voor de ontvangen ervenisse die hij ter weescamer van den Briel heeft geligt en ontvangen ofte bij hem nog staat te ontvangen uit de nalatenschap van het kindt van Arij Jans van Uytrecht.

Cornelis gaat in ondertrouw op donderdag 29 december 1650 te Delft (Gerecht Hof van Delft) op 27-jarige leeftijd met Marijtgen Jansdr. Drooch, dochter van Jan Ariensz. Drooch.

Bij huwelijk waren Cornelis j.m. en Marijtgen j.d.

Trouwen gerecht Hof van Delft:
CORNELIS Corneliss Quant, jg., won. in Hodenpyl,
& Marijtgen Jansdr. Drooch, jd., won. in Abtswoude onder Vryenban.
RA 126 otr. 29-12-1650.
Consent: Jan Corneliss, won. tot Schipluyde, syn broeder, die verclaerde, dat hy bruydegom noch vader noch moeder hadde
Lenert Dircxss Suycker, geswoore van Vryenban, haer swager

Van Cornelis en Marijtgen zijn zes kinderen bekend:

1  Cornelis Cornelisz. Quant, zie IV-A.

2  Jan Cornelisz. Quant, zie IV-B.

3  Jannetje Cornelis Quant, zie IV-C.

4  Leendert Cornelisz. Quant, zie IV-D.

5  Arent Cornelisz. Quant, zie IV-E.

6  Petrus Quant is oud katholiek gedoopt op donderdag 7 oktober 1666 te Rijswijk (ouders Cornelis Quant en Maria Johannesse) (doopgetuige was Petrus Quant).

III-B  Lenert Cornelisz. Quant ook genaamd Leendert, zoon van Cornelis Cornelisz. Quant (II) en Trijntje Lenertsdr., is geboren in 1627 te Spaland.

Schiedam 20-09-1655 – pag: 264
Over de twee nagelaten kinderen van Baartje Jans [Schiedam 21-05-1648] waar vader van is Leendert Cornelis Quant, zijn tot voogden gesteld, Willem Cornelis en Arijen Volckers.

Schiedam 27-09-1655 – pag: 264v
Leendert Cornelis Quant [Sdam 21-05-1648] Weduwnaar van: Widower of: Baartje Jans ter eenre en Willem Cornelis en Arijen Volckers Cleijwech de gestelde voogden over de twee nagelaten kinderen, genaamd: Trijntje Leenderts Quant oud 6 jaar en Maartje Leenderts Quant oud 18 weken ter andere zijde. Uitkeren: f. 16,- totaal. Waarborg: een huis en erf staande en gelegen op de Nieuwe Erven binnen deze stad. Belend, ten N: Arijen Volckers en ten Z: Willem Cornelis, strekkende voor van de straat tot achter aan de stadserven.

Schiedam ORA 343.
65v. 20-06-1648. Pleuntgen Cornelisdr. weduwe Cornelis Gerritsz. cuyper (begraven 28-04-1648 Schiedam) voor de ene helft, mitsgaders Cornelis Pietersz. Beun gehuwd met Maertgen Cornelisdr. voor hem zelve en als procuratie hebbende van Willem Cornelisz. cuyper en Hendrick Cornelisz. cuyper en Gerrit Maertensz. bleijcker voor de wederhelft erfgenamen van Cornelis cuyper verkopen Leendert Cornelisz. Quant jegenwoordig wonende in Spaland een huis en erf met een tuintje gelegen op de Nieuwe Erven in de Vergroting, belend N Arie Volckersz. met een gemene muur welke muur alsmede de goot daarop liggende mitsgaders de scheidmuur achter het huis bij de koper en de voorsz. Arie Volckersz. tezamen half en half gemaakt, bekostigd en onderhouden moet worden en Z zekere schuur, erf, loods en ollenberg met het gebruik (tot wederopzegging) van het erf toekomende Jacob Vuijttenbrouck mitsgaders jaarlijks voor het gebruik betalende tot een recognitie 5 gld, strekkende voor van ‘s-heren straat tot achter aan de boomgaard van de voorsz. Arie Volckersz., alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 21-03-1637, voor 425 gld te houden op rente tegen 5% per jr.

117v. 15-05-1649. De burgemeesters dezer stede verkopen Leendert Cornelisz. Quant een erf gelegen op de Nieuwe Erven in de Vergrotinge, belend Z Arie Hugensz. en N de koper, strekkende voor van ‘s-heren straat tot achter aan de dwarsstraat, voor 150 gld in gereed geld ontvangen.

343v. 25-05-1652. Leendert Cornelisz. Quant verkoopt Isbrant Cornelisz. Hensbrouck een ledig erf gelegen op de Nieuwe Erven in de Vergroting lang 9 roeden 5½ voet, belend O het erf van Arie Volckersz. en W de verkoper, voor 130 gld in gereed geld ontvangen.

Lenert trouwt op donderdag 21 mei 1648 te Schiedam op 21-jarige leeftijd (1) met Baartje Jans. Baartje is overleden voor maandag 20 september 1655.

Van Lenert en Baartje zijn twee kinderen bekend:

1  Trijntje Leenderts Quant is geboren 1648 of 1649, zie IV-F.

2  Maartje Leenderts Quant is geboren rond mei 1655 te Schiedam.

Lenert trouwt op zondag 9 januari 1656 te Ketel op 29-jarige leeftijd (2) met Maertgen Jans. Maertgen is afkomstig uit Ketel, is overleden in augustus 1661.

Hervormde kerk te Schiedam.
Den 23° Augustij 1661 begraven de vrouw van Leendert Cornelisse Quant, 1 diep en gehuijert.

Op 23 januari 1656 attestatie verleend.
Leendert was weduwnaar uit Schiedam.


Generatie IV

IV-A  Cornelis Cornelisz. Quant, zoon van Cornelis Cornelisz. Quant (III-A) en Marijtgen Jansdr. Drooch, is overleden voor woensdag 28 maart 1691 te Rijswijk.

Cornelis trouwt op zondag 11 juni 1684 te Delft met Ariaentje Joris van Vesten.

naam: (of Westen ?)

Van Cornelis en Ariaentje zijn drie kinderen bekend:

1  Georgius Quant is rooms katholiek gedoopt op dinsdag 28 augustus 1685 te Delft (doopgetuige was Jannitje Leenders).

2  Joannes Cornelis Quant is rooms katholiek gedoopt op woensdag 4 juni 1687 te Delft (doopgetuige was Leendert Quant).

3  Maria Cornelisse Quant ook genaamd Marijtje is rooms katholiek gedoopt op dinsdag 8 februari 1689 te Delft (doopgetuige was Jannitje Leenders).

IV-B  Jan Cornelisz. Quant, zoon van Cornelis Cornelisz. Quant (III-A) en Marijtgen Jansdr. Drooch.

Jan trouwt op dinsdag 28 januari 1676 te Nootdorp (1) met Maria Hendriks ook genaamd Maria Hendriks Grotius.

Jan Cornelisz Quant j.m. wonende te Rijswijk geass met zijn vader Cornelis Cornelisz Quant
met Maria Hendriks Grotius j.d. geass met haar aanbehuwd vader Cornelis Pietersz
Lugtenburg 11/28.1.1676 (nootdorp 5a) f. 49-51

Van Jan en Maria zijn vier kinderen bekend:

1  Henrikus Johannesz. Quant is oud katholiek gedoopt op donderdag 11 maart 1677 te Rijswijk (ZH) (doopgetuige was Henrica Corneli).

2  Barbara Johannes Quant is oud katholiek gedoopt op zondag 22 mei 1678 te Rijswijk (ZH) (doopgetuigen waren Cornelis Leonardi Decker en Joanna Corneli), zie V-A.

3  Henriekus Johannesz. Quant is rooms katholiek gedoopt op donderdag 18 januari 1680 te Rijswijk (ZH) (doopgetuigen waren Cornelis Pieters en Joanna Cornelisse).

4  Cornelis Johannesz. Quant is rooms katholiek gedoopt op zaterdag 1 februari 1681 te Rijswijk (ZH) (doopgetuigen waren Arent Quantes en Joanna Quantes).

(In Delft is op 21.2.1681 gedoopt Cornelis, zoon van Jan Quant en Maria Henrikx, getuigen waren Arent Quante en Jannitje Quante, Oud Katholieke Gemeente)

Jan trouwt rond 1681 (2) met de ongeveer 25-jarige Aaltje Leenen van der Boot, dochter van Leendert Jacobsz. Boot en Cornelia Cornelis van Alphen. Aaltje is gedoopt op zondag 12 maart 1656 te Zoetermeer (doopgetuigen waren Cornelis Cornelisz. van Alphen en Maertje Corrnelis van Alphen).

(In dit gezin komen twee kinderen met de voornaam Cornelis. Het is mogelijk dat de tweede Cornelis andere ouders heeft gehad. Voorlopig houd ik het er even op dat de tweede Cornelis nog eens naar de grootvader is vernoemd die enkele dagen voor zijn geboorte is overleden. Ook omdat de doopgetuigen elkaar kruislings bedienen. Het is in ieder geval wel enge familie van elkaar. Ik blijf zoeken naar gegevens die deze relatie of het tegendeel bewijzen.)

Van Jan en Aaltje zijn acht kinderen bekend:

5  Cornelia Jans Quant is oud katholiek gedoopt op donderdag 29 januari 1682 te Delft (doopgetuige was Jannitje Quant).

6  Maria Jans Quant is oud katholiek gedoopt op donderdag 29 januari 1682 te Delft (doopgetuige was Jannitje Quant).

7  Maria Jans Quant is oud katholiek gedoopt op donderdag 11 maart 1683 te Delft (doopgetuige was Jannitje Cornelis), zie V-B.

8  Cornelis Jansz. Quant is gedoopt op zondag 14 december 1687 te Rijswijk (doopgetuige was Pietertje Jans), zie V-C.

9  Leendert Jansz. Quant is gedoopt op woensdag 31 mei 1690 te Delft in de Nieuwe Kerk, de moeder wordt hier Aaltie Hendrix genoemd (doopgetuigen waren Arent Quant en Pieternele Quant), zie V-D.

10  Johannes Johannesz. Quant is gedoopt op zondag 15 februari 1693 te Rijswijk (doopgetuigen waren Abraham van Alphen en Maria Wiggers), zie V-E.

11  Hendrik Jansz. Quant is gedoopt op zondag 13 november 1695 te Rijswijk (doopgetuigen waren Mees Boot en Niesje Boot), zie V-F.

12  Cornelis Jansz. Quant is gedoopt op zondag 2 maart 1698 te Rijswijk (de naam van de moeder stond niet in de doopaantekening, wel de naam van oom Leendert Quant) (doopgetuigen waren Leendert Quant en Barbi Jans Quant), zie V-G.

IV-C  Jannetje Cornelis Quant ook genaamd Quanten, dochter van Cornelis Cornelisz. Quant (III-A) en Marijtgen Jansdr. Drooch, is overleden op woensdag 24 november 1717 te Zoetermeer (aangiftedatum).

Jannetje trouwt op vrijdag 31 januari 1687 te Zoetermeer (huwelijksgetuigen waren Jacob Croneveen en Ariaentie Cornelis) met Bastiaan Arentse van der Salm.

Van Bastiaan en Jannetje zijn zes kinderen bekend:

1  Maria van der Salm is rooms katholiek gedoopt op maandag 14 april 1687 te Zoetermeer (doopgetuige was Leendert Cornelissen Quanten).

2  Adrianus van der Salm is rooms katholiek gedoopt op donderdag 2 december 1688 te Zoetermeer (doopgetuigen waren Pieter Arentsen van der Salm en Jannetje Pieters).

Adrianus trouwt in 1718 op 30-jarige leeftijd met Aaltje Gerrits Groen.

3  Joannes van der Salm is rooms katholiek gedoopt op vrijdag 19 mei 1690 te Zoetermeer (doopgetuigen waren Pieter Arentsen van der Salm en Maritie Arents van der Salm).

4  Joannes van der Salm is rooms katholiek gedoopt op vrijdag 29 juni 1691 te Zoetermeer (doopgetuigen waren Pieter Arentsen van der Salm en Maritie Arents van der Salm).

5  Joanna van der Salm is rooms katholiek gedoopt op donderdag 7 augustus 1692 te Zoetermeer (doopgetuigen waren Maritie Arentsen van der Salm en Pieter Arentsen van der Salm).

6  Guillielmus van der Salm is rooms katholiek gedoopt op donderdag 7 augustus 1692 te Zoetermeer (doopgetuigen waren Pieter Arentsen van der Salm en Maritie Arentsen van der Salm).

IV-D  Leendert Cornelisz. Quant ook genaamd Leonardus, zoon van Cornelis Cornelisz. Quant (III-A) en Marijtgen Jansdr. Drooch, boer, is begraven op dinsdag 16 april 1737 te Rijswijk (in de kerk).

Leendert gaat in ondertrouw (rooms katholiek) op maandag 5 juni 1702 te Rijswijk, trouwt (rooms katholiek) op dinsdag 20 juni 1702 aldaar met Leuntje Joppen van Rijn ook genaamd Leuntie, Pleuntie, Lena en Appolonia, dochter van Job Cornelisz. van Rijn en Rusje Jans Duijnen.

Leendert en Leuntje lieten op 3.12.1703 hun testament opstellen, Not. Rijswijk inv. nr. 11f146. Als voogden over hun kinderen worden Arent Cornelisz. Quant en Bastiaen van der Zalm voorbestemd.

Van Leendert en Leuntje zijn acht kinderen bekend:

1  Job Leendertsz. Quant.

Job en Maria werkten waarschijnlijk bij de bakker, zie Rijswijk, not. arch. inv. nr. 16f74. Job liep van huis weg omdat zijn vader altijd zo op hem knorde en kijfde. Not. arch. nr. 16f117, dd. 17 september 1730.

2  Rusje Leenderts Quant, zie V-H.

3  Cornelis Leendertsz. Quant is rooms katholiek gedoopt op zaterdag 20 oktober 1703 te Rijswijk (doopgetuige was Jannitje Cornelis Quant), is begraven op dinsdag 30 april 1754 aldaar. Cornelis werd 50 jaar, 6 maanden en 10 dagen.

Not. Rijswijk inv. nr. 21f35, 21.3.1750. Testament van Cornelis Leendertsz. Quant meerderjarige j.m. te Rijswijk, ziek te bedde, zijn moeder was Leuntje Joppe van Rijn, weduwe van Leendert Cornelisz. Quant.

4  Maria Leenderts Quant is rooms katholiek gedoopt op donderdag 2 december 1706 te Rijswijk (doopgetuige was Bastiaen van der Salm), zie V-I.

5  Cornelia Leenderts Quant is gedoopt op woensdag 15 januari 1716 te Voorburg (doopgetuige was Annetie Cornelis van Schravemade), zie V-J.

6  Johanna Leenderts Quant ook genaamd Jannitje is rooms katholiek gedoopt op zondag 23 april 1719 te Delft (doopgetuige was Bastiaen van der Salm), is overleden na zaterdag 5 november 1757. Johanna werd minstens 38 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

7  Cornelius Leonardusz. Quant is rooms katholiek gedoopt op dinsdag 11 november 1721 te Delft (doopgetuigen waren Theodorus van der Salm en Maria Quant).

8  Barbera Leenderts Quant ook genaamd Barbara is rooms katholiek gedoopt op zaterdag 10 juni 1724 te Delft (doopgetuigen waren Baefie Kock en Leendert Groen), is overleden na zaterdag 5 november 1757. Barbera werd minstens 33 jaar, 4 maanden en 26 dagen.

Not. Rijswijk inv. nr. 24f12. Testament van Barbara Leenderts Quant, meerderjarige ongehuwde dochter te Rijswijk, ziek te bedde liggende benoemd als enige universele erfgenamen haar twee zusters Cornelia Leenderts Quant, weduwe van Jan Klaasz. Speck en Jannitje Leenderts Quant, bejaarde ongehuwde dochter.

IV-E  Arent Cornelisz. Quant ook genaamd Arij, zoon van Cornelis Cornelisz. Quant (III-A) en Marijtgen Jansdr. Drooch, boer, schepen, kerkmeester, is overleden op zaterdag 23 december 1741 te Rijswijk, is begraven op woensdag 27 december 1741 aldaar (in de kerk in het lage choor, graf nr. 1, twee breedtens).

Not. Rijswijk inv. nr. 6f22. Arent Cornelisz. Quant staat borg voor Leendert Cornelisz. Quant, bouwman.

Brielle, 4-9-1752.
Testament van Marijtje Schenk, weduwe van Dirk Huisman, wonende aan de Haagweg onder Rijswijk. Universeel erfgenaam is haar mans halfzuster Neeltje Huisman, weduwe van Arie Kwant, of, bij vooroverlijden haar kinderen Gerrit Kwant, Pieternelletje Kwant en Dirk Kwant. Getuigen Kornelis Kruiskerken en Arie van der Jacht.

Arent gaat in ondertrouw op zaterdag 5 februari 1684 te Rijswijk (aangetekend), trouwt op zondag 20 februari 1684 te Nootdorp (1) met Petronella Jans van Duijn. Petronella is begraven op dinsdag 17 november 1711 te Rijswijk (in de kerk, graf nr. 158).

Petronella was eerder gehuwd (1) met Claas Daniëlsz. van der Valk.

Rijswijk 1p272, 5.2.1684 aangetekend om te trouwen. Arent Cornelisz. Quant j.m. geassisteerd door broer Jan Cornelisz. Quant j.m. in plaats van de vader met Petronella Jans van Duijn weduwe van Claas Danielsz. van der Valk.
Not. Rijswijk inv. nr. 6f59. Testament van Rusje Jans Duijn, Arent Cornelisz. Quant wordt voogd over Cornelis en Leuntje Jobs van Rijn. (haar zwager, stond erbij vermeld)

Arent trouwt op zondag 14 juni 1716 te Rijswijk (2) met Neeltje Gerrits Huysman. Neeltje is begraven op vrijdag 21 augustus 1778 te Rijswijk (in de kerk, graf nr. 180, woonde aan de Delfweg).

Neeltje maakte op 9.5.1767 haar testament (Oude bestuursarchieven Rijswijk 517) zij had toen twee minderjarige zoons, Gerrit Quant en Dirk Quant. Andere erfgenamen waren Cornelis Quant, Pieternella Quant (toen gehuwd met Hendrik Bordewijk) en Maria Quant (gehuwd met Hugo Schippers)

Not. H.Vermaat, Rijswijk, inv. nr. 11f146. Arent Cornelisz. Quant, toekomstige bruidegom en Neeltie Gerrits Huysman, toekomstige bruid, laten hun huwelijkse voorwaarden opstellen.
Testament van Arent en Neeltje, 11 november 1741. Not. arch. Rijswijk, inv. nr. 19f207. Arent ziek te bedde. Zij hadden eerder test. bij H.F. van Aken te Den Haag, 22 februari 1724 en een akte van voogdij, Delft 12 december 1737. Tot voogden over de minderjarige kinderen worden de meerderjarige oudste zoon Cornelis Arentsz. Quant j.m. en Leendert Jansz. Quant, bouwman in de Driemanspolder, benoemd. Arent ondertekent zeer onduidelijk, er staat bijgeschreven dat hij niet anders kon schrijven door zijn lichaamszwakheid.
Scabinale akten Rijswijk 519/3 maart 1780. Pieternella Quant wed. van Hendrik Bordewijk, Maria Quant wed. van Hugo Schippers en Dirk Quant, tesamen kinderen van wijlen Neeltje Huijsman wed. Arent Cornelisz. Quant verhuren een woning genaamd 'Bijweg' met 30 morgen land, liggende in de Oudenbroekpolder voor 5 jaar voor 35 gulden per morgen, jaarlijks dus 1050 gulden.
Arent was ook diakoon van de gereformeerde kerk.

Van Arent en Neeltje zijn zeven kinderen bekend:

1  Cornelis Arentsz. Quant is gedoopt op vrijdag 26 juni 1716 te Rijswijk (doopgetuigen waren Cornelis Jansz. Quant en Machteld Pieters Emmerij), zie V-K.

2  Gerrit Arentsz. Quant is gedoopt op zaterdag 1 januari 1718 te Rijswijk (doopgetuigen waren Meijndert Huisman en Lijsbeth Dirks Houswaart).

3  Pieter Arentsz. Quant is gedoopt op zondag 6 oktober 1720 te Rijswijk (doopgetuigen waren Dirk Gerritsz. Huijsman en Marijtje Jans Schenk), is begraven op dinsdag 22 juni 1723 aldaar. Pieter werd 2 jaar, 8 maanden en 16 dagen.

4  Pieternella Arents Quant is gedoopt op zondag 25 juni 1724 te Rijswijk (doopgetuigen waren Karel Jansz. van Duijn, Pieternella Jans van Duijn, Cornelis Jansz. Quant en Anna Gerrits Huisman), zie V-L.

5  Marija Arents Quant is gedoopt op zondag 25 juni 1724 te Rijswijk (doopgetuigen waren Karel Jansz. van Duijn, Pieternella Jans van Duijn, Cornelis Jansz. Quant en Anna Gerrits Huisman), zie V-M.

6  Gerrit Quant is geboren na 1725, is begraven op donderdag 28 december 1775 te Rijswijk (in de kerk, graf nr. 180, woonde aan de Delftweg). Gerrit werd hoogstens 49 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

Brielle, 26-9-1752. Voogdijstelling
Maria Jans Schenk, weduwe van Dirk Gerrits Huisman, wonend aan de weg tussen Delft en Den Haag onder de ambachtsheerlijkheid van Rijswijk, stelt tot voogden over haar minderjarig na te laten erfgenamen aan haar broer Jan Schenk te Rotterdam en haar neef Gerrit Kwant wonend onder Rijswijk. Seclusie weesmeesters. Getuige Jan Wilschut.

7  Dirk Quant is geboren na 1725.

IV-F  Trijntje Leenderts Quant, dochter van Lenert Cornelisz. Quant (III-B) en Baartje Jans, is geboren 1648 of 1649, is begraven op zondag 2 maart 1687 te Oostvoorne (in de Kerk, twee maal geluid, 7 gld). Trijntje werd hoogstens 38 jaar, 1 maand en 27 dagen.

Trijntje was gehuwd met Ary Jansz. van Utrecht. Ary is begraven op zondag 8 juni 1687 te Oostvoorne (in de kerk, twee maal geluid, 7 gld.).

Van Ary en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Jan van Utrecht is gedoopt op zondag 10 januari 1683 te Brielle (doopgetuige was Jannetje Jans), is overleden voor 1692. Jan werd hoogstens 8 jaar, 11 maanden en 22 dagen.

2  Baartje van Utrecht is gedoopt op zondag 20 februari 1684 te Brielle (doopgetuige was Nelletje Ariens), is begraven op dinsdag 15 april 1692 aldaar. Baartje werd 8 jaar, 1 maand en 26 dagen.

Brielle 27-4-1688
Jacob Jobs Eleman en Gerrit van der Hoek, testamentaire voogden over het weeskind van Arie Jans van Utrecht, verhuren aan Adriaan Bruinhoven, medicinae doctor te Brielle, 4 gemet 100 roe weiland genaamd De Boomgaard, tegenover het Rugse Kerkhof op de hoek van de Hoekweg, voor de tijd van vier jaar tegen f 78 per jaar. Getuige Jan Stout.

3  Crijntje van Utrecht is gedoopt op zondag 30 juni 1686 te Brielle (doopgetuige was Jantje Jans), is overleden voor 1692. Crijntje werd hoogstens 5 jaar, 6 maanden en 2 dagen.


Generatie V

V-A  Barbara Johannes Quant, dochter van Jan Cornelisz. Quant (IV-B) en Maria Hendriks, is oud katholiek gedoopt op zondag 22 mei 1678 te Rijswijk (ZH) (doopgetuigen waren Cornelis Leonardi Decker en Joanna Corneli), is begraven op dinsdag 21 maart 1758 aldaar. Barbara werd 79 jaar, 9 maanden en 27 dagen.

Barbara trouwt op zondag 27 april 1704 te Stompwijk (ZH) op 25-jarige leeftijd met Claes Gerritsz. de Cocq.

Van Claes en Barbara is een kind bekend:

1  Maria Klaasdr. de Kok is gedoopt op zondag 11 september 1707 te Stompwijk (ZH) (doopgetuigen waren Jan Quant en Maria Aris), zie VI-A.

V-B  Maria Jans Quant, dochter van Jan Cornelisz. Quant (IV-B) en Aaltje Leenen van der Boot, is oud katholiek gedoopt op donderdag 11 maart 1683 te Delft (doopgetuige was Jannitje Cornelis).

Maria gaat in ondertrouw op zaterdag 12 augustus 1713 te Delft (trouwboek Oude Kerk, inv. nr. 25) op 30-jarige leeftijd met Arij Maartensz. van Sloth ook genaamd Arij Maartensz. van Slooten en Arij Maartens van 't Slod.

Van Arij en Maria zijn zeven kinderen bekend:

1  Maria van Sloth is gedoopt op donderdag 25 januari 1714 te Nootdorp (doopgetuige was Lena Maertensdr van Sloth).

2  Alida van Sloth is gedoopt op zondag 24 maart 1715 te Nootdorp (doopgetuige was Aaltje Boot).

3  Martinus van Sloth is gedoopt op zondag 13 december 1716 te Nootdorp (doopgetuige was Lena Maertensdr van Sloth).

4  Marya van Sloth is gedoopt op zondag 21 augustus 1718 te Rijswijk (doopgetuige was Lena Maartensdr. van Slot).

5  Neeltje van Sloth is gedoopt op zondag 29 december 1720 te Nootdorp (doopgetuige was Aeltje Boot).

6  Cornelia van Sloth is gedoopt op zondag 9 april 1724 te Nootdorp (doopgetuige was Aeltje Boot).

7  Johannes van 't Sloth is gedoopt op zondag 28 november 1728 te Nootdorp (doopgetuige was Neeltje Maertensdr. van Leeuwen).

V-C  Cornelis Jansz. Quant, zoon van Jan Cornelisz. Quant (IV-B) en Aaltje Leenen van der Boot, is gedoopt op zondag 14 december 1687 te Rijswijk (doopgetuige was Pietertje Jans), is overleden na vrijdag 20 maart 1750. Cornelis werd minstens 62 jaar, 3 maanden en 6 dagen.

Cornelis trouwt (nederlands hervormd) op zondag 19 november 1713 te Rijswijk op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Magdalena Pieterse Emmery ook genaamd Machteld, dochter van Pieter Emmery en Maria Brandt. Magdalena is geboren op maandag 4 maart 1686, is gedoopt op vrijdag 15 maart 1686 te 's Gravenhage (in de Kloosterkerk), is begraven op zaterdag 18 augustus 1742 te Rijswijk (begravenis f 1-0-0, 2 poosen beide klokken f 3-6-0, voor het kleed f 1-13-0, tesamen f 5-19-0). Magdalena werd 56 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

Van Cornelis en Magdalena zijn zes kinderen bekend:

1  Cornelis Quant is gedoopt op zondag 26 november 1713 te Rijswijk (doopgetuigen waren Marijtje Jans Quant en Jan Jansen Quant), zie VI-B.

2  Marija Quant is gedoopt op zondag 14 maart 1717 te Rijswijk (doopgetuigen waren Pieter Emmerij en Jobje Fransen van der Aart).

3  Pieter Quant, wonende te Zoeterwoude (ZH), is gedoopt op zondag 11 februari 1720 te Rijswijk (doopgetuigen waren Pieter Emmerij en Marija Cornelis van Dijk), is overleden na 1784. Pieter werd minstens 64 jaar, 10 maanden en 20 dagen.

Pieter was gehuwd (1) met Niesse van der Veen. Niesse is overleden na vrijdag 6 oktober 1775. Pieter trouwt op zondag 3 mei 1778 te Zoeterwoude op 58-jarige leeftijd (2) met Immetje Hoijer. Immetje, wonende te Zoeterwoude.

4  Johannis Quant is gedoopt op vrijdag 1 januari 1723 te Rijswijk (doopgetuigen waren Marija Jans Quant en Arij Maartens Slooten).

5  Aaltje Quant is gedoopt op zondag 7 oktober 1725 te Rijswijk (doopgetuigen waren Aaltje Hendriks van der Boot en Cornelis Jansz. Quant).

6  Jakobus Quant is gedoopt op zondag 4 mei 1727 te Rijswijk (doopgetuigen waren Aaltje Leenderts van der Boot en Cornelis Jansz. Quant).

V-D  Leendert Jansz. Quant, zoon van Jan Cornelisz. Quant (IV-B) en Aaltje Leenen van der Boot, kroosheemraad, is gedoopt op woensdag 31 mei 1690 te Delft in de Nieuwe Kerk, de moeder wordt hier Aaltie Hendrix genoemd (doopgetuigen waren Arent Quant en Pieternele Quant).

Leendert was diaken te Zoetermeer.

Leendert Quant, bouwman, aanslag 8,-, 1747 vanwege chaise en paard 15,- [Zoetermeer]

Leendert gaat in ondertrouw op zondag 17 april 1718 te Rijswijk, trouwt op zondag 8 mei 1718 te Voorburg op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Maartje Klaasse Prins, dochter van Claas Prins en Geertje van der Laan. Maartje is gedoopt op zondag 10 juni 1691 te Zoetermeer, is overleden op vrijdag 27 november 1750 aldaar (aangiftedatum). Maartje werd 59 jaar, 5 maanden en 17 dagen.

Al hun Zoetermeerse kinderen zijn geboren aan de Voorweg.
Bij ondertrouw was Maartje j.d. van Zoetermeer en wonende te Voorburg en Leendert j.m. met attest. van Voorburg.

Van Leendert en Maartje zijn acht kinderen bekend:

1  Geertje Leenderts Quant is gedoopt op zondag 20 augustus 1719 te Voorburg, zie VI-C.

2  Aaltje Leendertse Quant, zie VI-D.

3  Claasje Quant, zie VI-E.

4  Jaapje Leenderts Quant is gedoopt op zondag 20 mei 1725 te Zoetermeer (doopgetuige was Ariaantje Pieters Kleyweg), is overleden op dinsdag 1 september 1733 aldaar (aangiftedatum). Jaapje werd 8 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

5  Jan Leendertsz. Quant is gedoopt op zondag 31 augustus 1727 te Zoetermeer (doopgetuigen waren Aaltje Groen en Aaltje Leenderts van der Boot), is overleden op donderdag 20 november 1727 aldaar (aangiftedatum). Jan werd 2 maanden en 20 dagen.

6  Jannetje Leenderts Quant is gedoopt op zondag 21 november 1728 te Zoetermeer (doopgetuige was Aaltje Leenderts van der Boot), zie VI-F.

7  Jan Leendertsz. Quant is gedoopt op zondag 6 november 1729 te Zoetermeer (doopgetuige was Aaltje Leenderts van der Boot), is overleden op woensdag 15 maart 1730 aldaar (aangiftedatum). Jan werd 4 maanden en 9 dagen.

8  Marija Leenderts Quant is gedoopt op zondag 4 maart 1731 te Zoetermeer (doopgetuigen waren Claasje Robol en Aaltje Leenderts van der Boot), zie VI-G.

V-E  Johannes Johannesz. Quant, zoon van Jan Cornelisz. Quant (IV-B) en Aaltje Leenen van der Boot, is gedoopt op zondag 15 februari 1693 te Rijswijk (doopgetuigen waren Abraham van Alphen en Maria Wiggers).

Johannes trouwt (gaarder) op zaterdag 17 april 1717 te Rijswijk op 24-jarige leeftijd met Marijtje Cornelisse van Dijck.

Van Johannes en Marijtje zijn zes kinderen bekend:

1  Cornelis Jansz. Quant is gedoopt op zondag 20 juli 1721 te Voorburg.

2  Johannes Jansz. Quant is gedoopt op zondag 23 juli 1724 te Voorburg.

3  Aleida Jans Quant is gedoopt op zondag 1 december 1726 te Voorburg.

4  Jacobus Jansz. Quant is gedoopt op zondag 24 juli 1729 te Wassenaar (doopgetuige was Engeltje van Breda), zie VI-H.

5  Neeltje Kwant is gedoopt op zondag 27 april 1732 te Stompwijk (doopgetuige was Elisabeth van Dijk).

6  Marija Kwant is gedoopt op zondag 3 juli 1735 te Stompwijk (doopgetuige was Barbara van Leeuwen).

V-F  Hendrik Jansz. Quant, zoon van Jan Cornelisz. Quant (IV-B) en Aaltje Leenen van der Boot, is gedoopt op zondag 13 november 1695 te Rijswijk (doopgetuigen waren Mees Boot en Niesje Boot).

Hendrik gaat in ondertrouw op zondag 30 maart 1721 te Nootdorp, trouwt op zondag 20 april 1721 aldaar op 25-jarige leeftijd met Neeltje Maartens van Leeuwen. Neeltje is afkomstig uit Nieuweveen.

Neeltje woonde bij huwelijk onder Nieweveen.

Van Hendrik en Neeltje is een kind bekend:

1  Aagje Hendriks Quant is gedoopt op zondag 30 november 1721 te Schoonrewoerd (ZH) (geboren aan de Veenweg) (doopgetuigen waren Arij Coy en Ariaantje Ariens).

V-G  Cornelis Jansz. Quant, zoon van Jan Cornelisz. Quant (IV-B) en Aaltje Leenen van der Boot, is gedoopt op zondag 2 maart 1698 te Rijswijk (de naam van de moeder stond niet in de doopaantekening, wel de naam van oom Leendert Quant) (doopgetuigen waren Leendert Quant en Barbi Jans Quant).

Cornelis trouwt op zondag 1 november 1722 te Rijswijk op 24-jarige leeftijd met Johanna Gerrits Huijsman ook genaamd Anna.

Cornelis en Anna waren getuigen bij de doop van Maria, dochter van Meindert Huisman en Neeltje. Doopboek Oude Kerk te Delft, inv. nr. 13, folio 258.

Van Cornelis en Johanna zijn dertien kinderen bekend:

1  Johanna Cornelis Quant is gedoopt op zondag 1 november 1722 te Rijswijk (doopgetuigen waren Arent Cornelisz. Quant en Neeltje Gerrits Huisman).

2  Johanna Cornelis Quant is gedoopt op zondag 12 september 1723 te Rijswijk (doopgetuigen waren Arent Cornelisz. Quant en Neeltje Gerrits Huisman).

3  Johanna Cornelis Quant is gedoopt op woensdag 14 maart 1725 te Rijswijk (doopgetuigen waren Arent Cornelisz. Quant en Neeltje Gerritse Huijsman).

4  Johanna Cornelis Quant is gedoopt op zondag 23 juni 1726 te Rijswijk (doopgetuigen waren Arent Cornelisz. Quant en Neeltje Gerrits Huisman).

5  Jannetje Cornelis Quant is gedoopt op zondag 3 augustus 1727 te Rijswijk (doopgetuigen waren Aaltje Leenderts van der Boot en Leendert Jansz. Quant).

6  Johanna Cornelis Quant is gedoopt op zondag 5 december 1728 te Rijswijk (doopgetuigen waren Arent Cornelisz. Quant en Neeltje Gerrits Huisman).

7  Dirk Cornelisz. Quant is gedoopt op zondag 6 maart 1729 te Rijswijk (doopgetuigen waren Annetje Gerrits de Jong en Mattgens Gerrits Huisman).

8  Hanna Cornelis Quant is gedoopt op zondag 26 maart 1730 te Rijswijk (doopgetuigen waren Arent Cornelisz. Quant en Neeltje Gerrits Huisman).

9  Gerritje Cornelis Quant is gedoopt op zondag 24 januari 1734 te Rijswijk (doopgetuigen waren Arent Cornelisz. Quant en Neeltje Gerrits Huisman).

10  Cornelis Cornelisz. Quant is gedoopt op zondag 20 februari 1735 te Rijswijk (doopgetuigen waren Arent Cornelisz. Quant en Neeltje Gerrits Huisman).

11  Cornelis Cornelisz. Quant is gedoopt op zondag 30 september 1736 te Rijswijk (doopgetuige was Neeltje Gerrits).

12  Aaltje Cornelis Quant is gedoopt op zondag 20 april 1738 te Rijswijk (doopgetuigen waren Arent Cornelisz. Quant en Neeltje Gerrits Huisman).

13  Arent Cornelisz. Quant is gedoopt op donderdag 11 mei 1741 te Rijswijk (doopgetuigen waren Arent Cornelisz. Quant en Neeltje Gerrits Huisman).

V-H  Rusje Leenderts Quant ook genaamd Rosalia, Thresia Leenaers Quant en Rusje Kwand, dochter van Leendert Cornelisz. Quant (IV-D) en Leuntje Joppen van Rijn, is overleden op zondag 15 juni 1788 te Rijswijk, is begraven op vrijdag 20 juni 1788 aldaar.

Rusje gaat in ondertrouw op vrijdag 25 januari 1737 te Rijswijk, trouwt op zondag 10 februari 1737 aldaar met Sijmon Arisse Vinck, zoon van Arij Vinck. Sijmon is afkomstig uit Segwaart (ZH).

Van Sijmon en Rusje zijn vijf kinderen bekend:

1  Adrianus Vinck, zie VI-I.

2  Cornelius Vinck is rooms katholiek gedoopt op vrijdag 30 oktober 1744 te Delft (doopgetuige was Ruijgrock), zie VI-J.

3  Apolonia Vinck is rooms katholiek gedoopt op vrijdag 11 augustus 1747 te Delft (doopgetuige was Apolonia van Rijn).

4  Leonardus Vinck is rooms katholiek gedoopt op zondag 1 november 1750 te Delft (doopgetuige was Apolonia van Rijn), zie VI-K.

5  Joannes Vinck is rooms katholiek gedoopt op zaterdag 13 november 1756 te Delft (doopgetuigen waren Arnoldus Vink en Cornelia Quant).

V-I  Maria Leenderts Quant, dochter van Leendert Cornelisz. Quant (IV-D) en Leuntje Joppen van Rijn, is rooms katholiek gedoopt op donderdag 2 december 1706 te Rijswijk (doopgetuige was Bastiaen van der Salm), is overleden op zaterdag 8 juni 1743 aldaar. Maria werd 36 jaar, 6 maanden en 6 dagen.

Maria gaat in ondertrouw op zaterdag 15 april 1730 te Rijswijk, trouwt op zondag 30 april 1730 aldaar op 23-jarige leeftijd (1) met Cornelis Brouwer. Cornelis is geboren te Vlaardingen (ZH).

Wonende te Haarlem.

Maria gaat in ondertrouw op zaterdag 18 juli 1739 te Rijswijk, trouwt op zondag 2 augustus 1739 aldaar op 32-jarige leeftijd (2) met Cornelis Rijp. Cornelis is geboren te Haarlem, is overleden op maandag 6 oktober 1777 te Rijswijk.

Wonende alhier, weduwnaar.

Cornelis was eerder gehuwd (1) met Alida van der Sijde. Cornelis was later gehuwd (3) met Maria van der Stribbe.

Van Cornelis en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  Aplonia Rijp ook genaamd Pleuntje is gedoopt op maandag 16 mei 1740 te 's Gravenhage.

2  Willem Rijp is gedoopt op zaterdag 6 april 1743 te 's Gravenhage, zie VI-L.

V-J  Cornelia Leenderts Quant, dochter van Leendert Cornelisz. Quant (IV-D) en Leuntje Joppen van Rijn, is gedoopt op woensdag 15 januari 1716 te Voorburg (doopgetuige was Annetie Cornelis van Schravemade).

Cornelia maakte op 14.3.1750 haar testament. Not. Rijswijk inv. nr. 22f86. Voogd over haar kinderen worden o.a. haar broeder Cornelis Leendertsz. Quant

Cornelia gaat in ondertrouw op vrijdag 13 januari 1741 te Rijswijk, trouwt op zondag 29 januari 1741 aldaar op 25-jarige leeftijd met Jan Klaasse van der Speck. Jan is geboren te Rijswijk.

Van Jan en Cornelia is een kind bekend:

1  Maria Jans van der Speck.

V-K  Cornelis Arentsz. Quant, zoon van Arent Cornelisz. Quant (IV-E) en Neeltje Gerrits Huysman, schepen, is gedoopt op vrijdag 26 juni 1716 te Rijswijk (doopgetuigen waren Cornelis Jansz. Quant en Machteld Pieters Emmerij), is begraven op maandag 6 september 1784 aldaar in de kerk, nr. 180, woonde in 'De Prins', was schepen bij overlijden. Cornelis werd 68 jaar, 2 maanden en 11 dagen.

Cornelis gaat in ondertrouw op vrijdag 29 mei 1744 te Rijswijk, trouwt op zondag 14 juni 1744 aldaar op 27-jarige leeftijd (1) met Elisabeth Braberswijk. Elisabeth is begraven op woensdag 13 augustus 1749 te Rijswijk (in graf in de kerk, nr. 42, zij woonde aan 'de bleijk').

Elisabeth was eerder gehuwd (1) met Maarten van der Ende.

Cornelis gaat in ondertrouw op zaterdag 28 november 1750 te Rijswijk op 34-jarige leeftijd (2) met de hoogstens 19-jarige Antje Symonse van Tol. Antje is geboren 1730 of 1731, is overleden op dinsdag 26 januari 1796 te Rijswijk, is begraven op zaterdag 30 januari 1796 aldaar. Antje werd hoogstens 65 jaar en 26 dagen.

Van Cornelis en Antje zijn drie kinderen bekend:

1  Neeltje Cornelis Quant is gedoopt op zondag 19 november 1752 te Rijswijk (doopgetuige was Neeltje Gerrits Huisman), zie VI-M.

2  Marya Cornelis Quant is gedoopt op vrijdag 21 juni 1754 te Rijswijk (doopgetuige was Marija van Rijn), zie VI-N.

3  Elisabeth Cornelis Quant is gedoopt op zondag 2 november 1755 te Rijswijk (doopgetuige was Elisabeth Scharrebotteur), is begraven op woensdag 31 december 1755 aldaar (in de kerk, in eigen graf nr. 42, zij woonde aan 'de bleijk'). Elisabeth werd 1 maand en 29 dagen.

V-L  Pieternella Arents Quant ook genaamd Petronella, dochter van Arent Cornelisz. Quant (IV-E) en Neeltje Gerrits Huysman, is gedoopt op zondag 25 juni 1724 te Rijswijk (doopgetuigen waren Karel Jansz. van Duijn, Pieternella Jans van Duijn, Cornelis Jansz. Quant en Anna Gerrits Huisman), is overleden op woensdag 12 december 1787 aldaar, is begraven op dinsdag 18 december 1787 aldaar in de kerk. Pieternella werd 63 jaar, 5 maanden en 17 dagen.

Pieternella gaat in ondertrouw op vrijdag 5 mei 1752 te Rijswijk, trouwt op zondag 21 mei 1752 aldaar op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Heijndrick Bordewijk ook genaamd Hendrik, zoon van Arent Bordewijk en Maria Harbers. Heijndrick is gedoopt op zondag 22 augustus 1723 te Rijssen, is overleden op donderdag 11 september 1777 te Rijswijk. Heijndrick werd 54 jaar en 20 dagen.

Veel gegevens van Heijndrik en zijn nazaten zijn overgenomen uit de kwartierstaat van Henricus Gerardus Dietz.

Van Heijndrick en Pieternella zijn vier kinderen bekend:

1  Arent Bordewijk is gedoopt op zondag 6 augustus 1752 te Rijswijk (doopgetuige was Neeltje Quant), zie VI-O.

2  Dirk Bordewijk is geboren te Rijswijk, is gedoopt op zondag 27 oktober 1754 aldaar (doopgetuige was Maria Schent), zie VI-P.

3  Johannes Bordewijk is gedoopt op zondag 14 maart 1756 te Rijswijk (doopgetuige was Elisabet Scharrebotteur), zie VI-Q.

4  Gerrit Bordewijk is gedoopt op zaterdag 3 juli 1762 te Rijswijk (doopgetuigen waren Gerrit Quant en Marija Quant).

V-M  Marija Arents Quant ook genaamd Marijtje, dochter van Arent Cornelisz. Quant (IV-E) en Neeltje Gerrits Huysman, is gedoopt op zondag 25 juni 1724 te Rijswijk (doopgetuigen waren Karel Jansz. van Duijn, Pieternella Jans van Duijn, Cornelis Jansz. Quant en Anna Gerrits Huisman).

Marija trouwt op zondag 26 april 1750 te Wateringen op 25-jarige leeftijd met Huijg Jans Schipper ook genaamd Hugo Schippers. Huijg is overleden voor maandag 12 juni 1769.

Scabinale akten Rijswijk 517/47 dd. 12 juni 1769. Maria Quant wed. Hugo Schippers machtigt Philippus Rood om de boedel te verkopen ten gunste van de erfgenamen. Scabinale akten Rijswijk 517/97.2 dd. 23 september 1770 gaat over zelfde zaak. Hugo Schippers is te Suriname overleden.

Van Huijg en Marija zijn twee kinderen bekend:

1  Johanna Schipper is gedoopt op zondag 3 januari 1751 te Wateringen (doopgetuige was Maria van Beinen).

2  Arendt Schipper is gedoopt op zondag 10 februari 1754 te Hillegom (doopgetuigen waren Gerrit Quant en Neeltje Huijsman).


Generatie VI

VI-A  Maria Klaasdr. de Kok ook genaamd Cocq, dochter van Claes Gerritsz. de Cocq en Barbara Johannes Quant (V-A), is gedoopt op zondag 11 september 1707 te Stompwijk (ZH) (doopgetuigen waren Jan Quant en Maria Aris), is overleden op maandag 4 oktober 1762 te Zoetermeer. Maria werd 55 jaar en 23 dagen.

Maria gaat in ondertrouw op vrijdag 15 februari 1732 te Zoetermeer, trouwt op zondag 9 maart 1732 te Stompwijk op 24-jarige leeftijd met de 31-jarige Johannes Bosch, zoon van Aart Bosch en Pietertje Akkersdijk. Johannes, boer, schepen, herbergier en hulprechter, is gedoopt op zondag 11 juli 1700 te Stompwijk (ZH) (doopgetuige was Aryaantje Jans), is overleden op dinsdag 8 augustus 1780 te Zoetermeer. Johannes werd 80 jaar en 28 dagen.

Johannes was eerder gehuwd (1) met Trijntje van der Marel.

Van Johannes en Maria zijn vier natuurlijke kinderen bekend:

1  Aart Johannesz. Bosch is gedoopt op zondag 3 oktober 1734 te Zoetermeer.

2  Aart Johannesz. Bosch is gedoopt op zondag 2 oktober 1735 te Zoetermeer.

3  Pietertje Johannes Bosch is gedoopt op zondag 17 maart 1737 te Zoetermeer.

4  Claasje Johannes Bosch is gedoopt op zondag 15 januari 1741 te Zoetermeer.

VI-B  Cornelis Quant, zoon van Cornelis Jansz. Quant (V-C) en Magdalena Pieterse Emmery, timmerman, is gedoopt op zondag 26 november 1713 te Rijswijk (doopgetuigen waren Marijtje Jans Quant en Jan Jansen Quant), is overleden op zaterdag 17 januari 1784 te Leiden (klapper op de buiten begravenen; impost op het begraven, 4e klasse), is begraven te Zoeterwoude (ZH). Cornelis werd 70 jaar, 1 maand en 22 dagen.

Cornelis en Cornelia van Oijen lieten hun testament opmaken op 20.3.1758 bij notaris Jacob van der Does te Leiden. Hierin werd o.a. de vader van Cornelis met name Cornelis Quant als voogd over de eventuele minderjarige kinderen voorbestemd.
Van Cornelis zijn nog drie akten bekend van notaris Bouwman betreffende geldleningen. Akten nrs. 42, 114 en 117, onderscheidelijk van 11.5.1773 en 15/16.12.1773, totaal 16 bladzijden.
Cornelis koopt op 12.3.1768 de helft van een achtkantige papiermolen met huis, tuinhuis, schuur en molenaarshuis met vijver, genaamd Delfzicht, liggende aan de Vrouwenvaart. Op 18.12.1773 verkoopt hij deze weer.
Cornelis en Cornelia kwamen met vier kinderen uit Zoeterwoude in Leiden aan en betrokken daar een woning op 3.12.1774. Zij verlieten deze woning op 3.5.1779.(gem. archief leiden, secr. arch 1575-1852, inv. nr. 1712, bev. reg. geb. Wester vliet, blad 8). Cornelis is als poorter van Leiden aangenomen op 4.11.1774 (poorterboek J folio 189r).
Bij zijn overlijden woonde Cornelis aan de Delftse Vliet te Leiden. Hij was toen schippersknecht op Rotterdam, 70 jaar oud.
Op 7.3.1784 verschijnt de weduwe Cornelia van Oijen voor notaris Adrianus van Alphen. Haar zwager Pieter Quant uit Zoeterwoude en de haar goede bekende Hendrik Meerburg uit Leiden worden dan als voogden over haar twee minderjarige kinderen Pieter en Alida aangesteld.
Cornelia was toen zij stierf 63 jaar oud en woonde aan de Lange brug te Leiden.
Cornelis is enige tijd schout geweest te Zoeterwoude.

Cornelis gaat in ondertrouw op zaterdag 28 mei 1735 te Rijswijk, trouwt op zondag 12 juni 1735 aldaar op 21-jarige leeftijd (1) met Marya Abrahamse de Claauw, dochter van Abraham de Claauw en Maria Catharina Helters. Marya is begraven op woensdag 22 mei 1743 te Rijswijk (begravenis f 1-0-0, 2 poosen geluid f 3-6-0, voor het kleed f 2-0-0, tesamen f 6-16-0).

Marya was bij huwelijk j.d. uit Rijswijk.

Van Cornelis en Marya zijn drie kinderen bekend:

1  Cornelis Quant is gedoopt op zondag 4 september 1735 te Rijswijk (doopgetuigen waren Pieter Cornelisse Quant en Maria Cornelisse Quant), zie VII-A.

2  Abraham Quant is gedoopt op zondag 14 juni 1739 te Rijswijk (doopgetuigen waren Abraham de Clauw en Hendrina Janse Luijdendorp).

3  Magdalena Quant is gedoopt op zondag 20 mei 1742 te Rijswijk (doopgetuige was Maria Quant), zie VII-B.

Cornelis trouwt op zondag 14 november 1751 te Zoeterwoude (ZH) op 37-jarige leeftijd (2) met de 28-jarige Cornelia van Oijen, dochter van Klaas van Oijen en Neeltje van der Wilth. Cornelia is gedoopt op zondag 18 juli 1723 te Zoeterwoude (ZH), is overleden op zaterdag 24 juni 1786 te Leiden (klapper op de buiten begravenen; register op de pro Deo begravenen), is begraven te Zoeterwoude (ZH). Cornelia werd 62 jaar, 11 maanden en 6 dagen.

Van Cornelis en Cornelia zijn acht kinderen bekend:

4  Alida Quant.

5  Aaltje Quant is gedoopt op dinsdag 22 juli 1755 te Zoeterwoude (ZH) (doopgetuige was Lena van Oijen).

6  Maria Quant is gedoopt op zondag 3 oktober 1756 te Zoeterwoude (ZH) (doopgetuige was Maria van Oijen).

Maria was gehuwd met Pieter van Garsten.

7  Klaas Quant is gedoopt op zondag 16 april 1758 te Zoeterwoude (ZH) (doopgetuige was Maria van Oijen).

8  Klaas Quant is gedoopt op zondag 9 november 1760 te Zoeterwoude (ZH) (doopgetuige was Niese van der Veen), zie VII-C.

9  Alida Quant is gedoopt op zondag 26 december 1762 te Zoeterwoude (ZH) (doopgetuige was Niesse van der Veen), zie VII-D.

10  Afeij Quant is gedoopt op dinsdag 20 maart 1764 te Zoeterwoude (ZH) (doopgetuigen waren Lena van Oijen en Trijntje Sloten), is overleden (jong gestorven).

11  Pieter Quant is gedoopt op zondag 2 februari 1766 te Zoeterwoude (ZH) (doopgetuige was Niesie van der Veen), zie VII-E.

VI-C  Geertje Leenderts Quant, dochter van Leendert Jansz. Quant (V-D) en Maartje Klaasse Prins, is gedoopt op zondag 20 augustus 1719 te Voorburg.

Geertje trouwt op zondag 5 mei 1743 te Zoetermeer op 23-jarige leeftijd met Claas Jacobsze Overvliet.

Van Claas en Geertje zijn drie kinderen bekend:

1  Jacob Overvliet is gedoopt op zondag 17 november 1743 te Zoetermeer (doopgetuige was Marijtje Overvliet).

2  Leendert Overvliet is gedoopt op zondag 25 juli 1745 te Zoetermeer (doopgetuige was Maartje Prins).

3  Arij Overvliet is gedoopt op zondag 17 september 1747 te Zoetermeer (doopgetuige was Claasje Leendertsd. Quant).

VI-D  Aaltje Leendertse Quant, dochter van Leendert Jansz. Quant (V-D) en Maartje Klaasse Prins, is overleden op zaterdag 30 oktober 1790 te Zoetermeer (aangiftedatum).

Aaltje trouwt op zondag 25 mei 1749 te Zoetermeer met de ongeveer 24-jarige Gerrit Claasze Zaal, zoon van Klaas Pietersz. Zaal en Annetje Stam Verhoeff. Gerrit is geboren rond 1725 te Aarlanderveen, is begraven op maandag 5 november 1792 te Zoetermeer. Gerrit werd ongeveer 67 jaar.

Van Gerrit en Aaltje zijn zeven kinderen bekend:

1  Antje Zaal is gedoopt op zondag 1 maart 1750 te Zoetermeer (doopgetuige was Ariaantje Clasen Zaal), zie VII-F.

2  Maartje Zaal is gedoopt op zondag 28 november 1751 te Zoetermeer (doopgetuige was Geertje Quant), zie VII-G.

3  Claas Zaal is gedoopt op zondag 11 november 1753 te Zoetermeer (doopgetuige was Neeltje Visser).

4  Leendert Zaal is gedoopt op zondag 29 september 1754 te Zoetermeer (doopgetuige was Claasje Quant).

5  Leendert Zaal is gedoopt op zondag 8 januari 1758 te Zoetermeer (doopgetuige was Marijtje Quant), zie VII-H.

6  Claasje Zaal is gedoopt op zondag 20 juli 1760 te Zoetermeer (doopgetuige was Neeltje Cornelisdr. Visser), is overleden op vrijdag 6 maart 1812 aldaar. Claasje werd 51 jaar, 7 maanden en 15 dagen.

7  Geertje Zaal is gedoopt op zondag 4 juli 1762 te Zoetermeer (doopgetuige was Jannetje Quant).

VI-E  Claasje Quant ook genaamd Klasina, dochter van Leendert Jansz. Quant (V-D) en Maartje Klaasse Prins, is begraven op vrijdag 11 november 1791 te Nootdorp (als Klaasje Kwant, in de kerk).

Claasje komt volgens de lidmaten in 1745 aan in Nootdorp met attestatie van Zoetermeer.


Met dank aan mevrouw M. A. Pol voor de gegevens over Klaasje Quant, haar echtgenoot Huybrecht van der Elst en hun nazaten die in haar stamboom voorkomen.

Zie voor deze stamboom van mevrouw Pol: http://gw3.geneanet.org/margreetp_f?lang=nl;pz=margreet+annechien;nz=pol;ocz=0;p=klasina+leendertsdr;n=quant

Claasje gaat in ondertrouw rond vrijdag 14 februari 1749 te Nootdorp met de ongeveer 24-jarige Hubrecht van der Elst, zoon van Adriaen van der Elst en Cornelia van Conijnenburg. Hubrecht is gedoopt op zondag 2 april 1724 te Delft, is begraven op zaterdag 16 juni 1764 te Nootdorp (aangiftedatum, in de kerk). Hubrecht werd 40 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

Op den 14e Februari 1749 heeft Clasina Quant, Jongedogter van Nieuweveen, haar aangegeven om te trouwen met Huybert van der Elst Jongeman van Nootdorp, van haar ontvangen f 3-0-0.
(Gaarderboek Nootdorp 2B II)

Van Hubrecht en Claasje zijn vijf kinderen bekend:

1  Adrianus van der Elst is gedoopt op zondag 20 april 1749 te Nootdorp (doopgetuige was Marijtje van der Elst), is overleden voor 1764. Adrianus werd hoogstens 14 jaar, 8 maanden en 12 dagen.

Adriaan is jong gestorven, ligt bij zijn ouder in het graf.

2  Maartjen van der Elst is gedoopt op zondag 2 augustus 1750 te Nootdorp (doopgetuige was Aaltje Quant).

3  Leendert van der Elst is gedoopt op donderdag 31 mei 1753 te Nootdorp (doopgetuige was Antje Quant).

4  Kornelis van der Elst is gedoopt op zondag 7 januari 1759 te Nootdorp (doopgetuige was Cornelia van Konijnenburg).

5  Jacob van der Elst is gedoopt op zondag 29 november 1761 te Nootdorp (doopgetuige was Geertje Quant), zie VII-I.

VI-F  Jannetje Leenderts Quant, dochter van Leendert Jansz. Quant (V-D) en Maartje Klaasse Prins, is gedoopt op zondag 21 november 1728 te Zoetermeer (doopgetuige was Aaltje Leenderts van der Boot), is overleden op dinsdag 8 februari 1763 aldaar (aangiftedatum). Jannetje werd 34 jaar, 2 maanden en 18 dagen.

Jannetje trouwt op zondag 13 mei 1759 te Zoetermeer op 30-jarige leeftijd (1) met Jacob van der Hoeven.

Van Jacob en Jannetje is een kind bekend:

1  Jacob van der Hoeven is gedoopt op zondag 2 september 1759 te Zoetermeer (doopgetuigen waren Teunis van der Hoeven en Marijtje Quant), is overleden op donderdag 1 juni 1769 aldaar (aangiftedatum). Jacob werd 9 jaar, 8 maanden en 30 dagen.

Jannetje trouwt op zondag 3 augustus 1760 te Zoetermeer op 31-jarige leeftijd (2) met Gerrit Ariense Visser.

Gerrit was later gehuwd (2) met Anna Cornelisse van de Geneugte.

Van Gerrit en Jannetje zijn twee kinderen bekend:

2  Lijsbeth Visser is gedoopt op zondag 24 mei 1761 te Zoetermeer (doopgetuige was Claasje Visser), is overleden voor 1778. Lijsbeth werd hoogstens 16 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

3  Leendert Visser is gedoopt op zondag 30 januari 1763 te Zoetermeer (doopgetuige was Aaltje Visser), is overleden op dinsdag 8 februari 1763 aldaar (aangiftedatum). Leendert werd 9 dagen.

VI-G  Marija Leenderts Quant ook genaamd Marijtje, dochter van Leendert Jansz. Quant (V-D) en Maartje Klaasse Prins, is gedoopt op zondag 4 maart 1731 te Zoetermeer (doopgetuigen waren Claasje Robol en Aaltje Leenderts van der Boot).

Marija trouwt op zondag 13 november 1757 te Zoetermeer op 26-jarige leeftijd met Teunis Jacobsze van der Hoeven.

Van Teunis en Marija zijn vijf kinderen bekend:

1  Maartje van der Hoeven is gedoopt op zondag 23 september 1759 te Zoetermeer (doopgetuige was Jannetje Quant).

Dit is waarschijnlijk niet de Maartje die met Willem Jans van Dam en later met Leendert van Gaalen huwde.

2  Annetje van der Hoeven is gedoopt op maandag 11 mei 1761 te Zoetermeer (doopgetuige was Ariaantje van der Hoeven).

3  Leentje van der Hoeven is gedoopt op zondag 10 april 1763 te Zoetermeer (doopgetuige was Claasje Quant).

4  Soetje van der Hoeven is gedoopt op zondag 7 oktober 1764 te Zoetermeer (doopgetuige was Dirkje van der Hoeven).

5  Isaak van der Hoeven is gedoopt op zondag 20 maart 1768 te Zoetermeer.

Dit is niet de Isaak die met Helena de Jong trouwde.

VI-H  Jacobus Jansz. Quant ook genaamd Jacob, zoon van Johannes Johannesz. Quant (V-E) en Marijtje Cornelisse van Dijck, is gedoopt op zondag 24 juli 1729 te Wassenaar (doopgetuige was Engeltje van Breda).

Jacobus trouwt op vrijdag 11 mei 1764 te Stompwijk op 34-jarige leeftijd met Josina Zonnebloem ook genaamd Zonneblom.

In de overlijdensaantekening van Maria Kwant wordt haar moeder Maria Zonneblom i.p.v. Josina genoemd.(Genlias)

Van Jacobus en Josina zijn vijf kinderen bekend:

1  Maria Quant is gedoopt op zondag 24 februari 1765 te Stompwijk (doopgetuige was Aaltje Quant), zie VII-J.

2  Johanna Quant is gedoopt op zondag 4 oktober 1767 te Stompwijk (doopgetuige was Cornelia Zonneveld), zie VII-K.

3  Jannetje Quant is gedoopt op zondag 20 augustus 1769 te Stompwijk (doopgetuige was Neeltje Quant).

4  Cornelia Quant is gedoopt op zondag 24 februari 1771 te Stompwijk (doopgetuigen waren Willem de Clerk en Johanna Zonnebloem).

5  Johannes Kwant is geboren 1773 of 1774, is overleden op maandag 20 november 1826 te Stompwijk. Johannes werd hoogstens 52 jaar, 10 maanden en 20 dagen.

VI-I  Adrianus Vinck ook genaamd Arnoldus en Arij Vink, zoon van Sijmon Arisse Vinck en Rusje Leenderts Quant (V-H).

Adrianus trouwt op zaterdag 4 oktober 1766 te Delft met de hoogstens 32-jarige Jacoba van der Werven ook genaamd van der Werve en van der Werf, dochter van Maarten Willemse van der Werff en Maria Hilgers. Jacoba is geboren 1733 of 1734, is overleden op maandag 13 maart 1820 te Delft. Jacoba werd hoogstens 86 jaar, 2 maanden en 11 dagen.

Van Adrianus en Jacoba zijn zes kinderen bekend:

1  Simon Vinck is gedoopt op dinsdag 11 augustus 1767 te Delft (doopgetuige was Cornelius Vink).

2  Martinus Vinck is gedoopt op zondag 15 januari 1769 te Delft (doopgetuigen waren Petrus van het Hout en Elisabeth van Rhoon).

3  Joanna Vinck is gedoopt op dinsdag 3 april 1770 te Delft (doopgetuigen waren Petrus van 't Hout en Elisabeth van Rhoon).

4  Maria Vinck is gedoopt op zaterdag 27 juli 1771 te Delft (doopgetuigen waren Wilhelmus van der Werve en Gertrudis van der Meer).

5  Simon Vink is gedoopt op vrijdag 6 mei 1774 te Delft (doopgetuigen waren Cornelius Vink en Elisabeth van Maerle), zie VII-L.

6  Martinus Vinck is gedoopt op zaterdag 7 december 1776 te Delft (doopgetuigen waren Gerardus Ponsart en Maria de Kraag).

VI-J  Cornelius Vinck ook genaamd Kees Vink, zoon van Sijmon Arisse Vinck en Rusje Leenderts Quant (V-H), landbouwer, is rooms katholiek gedoopt op vrijdag 30 oktober 1744 te Delft (doopgetuige was Ruijgrock), is overleden op zaterdag 29 januari 1814 te Wassenaar. Cornelius werd 69 jaar, 2 maanden en 30 dagen.

Cornelius was gehuwd (1) met Elizabeth van der Maarle ook genaamd Lijsje en Marel. Elizabeth is overleden op dinsdag 26 september 1797 te Wassenaar.

Van Cornelius en Elizabeth zijn twee kinderen bekend:

1  Leuntje Vinck is rooms katholiek gedoopt op zaterdag 17 juni 1775 te Wassenaar, is overleden op vrijdag 14 juli 1775 aldaar. Leuntje werd 27 dagen.

2  Apolonia Vinck is rooms katholiek gedoopt op woensdag 26 maart 1777 te Wassenaar, zie VII-M.

Cornelius trouwt op zaterdag 9 september 1797 te Wassenaar op 52-jarige leeftijd (2) met Agie van Haasteren.

Van Cornelius en Agie is een kind bekend:

3  Risje Vinck is rooms katholiek gedoopt op dinsdag 11 juni 1799 te Wassenaar (aive Rosalia), is overleden op maandag 17 juni 1799 aldaar. Risje werd 6 dagen.

Cornelius trouwt op zondag 23 februari 1800 te Wassenaar op 55-jarige leeftijd (3) met de hoogstens 34-jarige Catharina Marselisse ook genaamd Kaatje Zeelisse, dochter van Hendrik Marcelisse en Ida Seffelijk. Catharina is geboren 1765 of 1766, is overleden op donderdag 29 september 1836 te Oegstgeest. Catharina werd hoogstens 70 jaar, 8 maanden en 29 dagen.

Catharina was eerder gehuwd (1) met Gerrardus van der Zwaan.

Van Cornelius en Catharina zijn vier kinderen bekend:

4  Henricus Vinck is rooms katholiek gedoopt op donderdag 1 januari 1801 te Wassenaar.

5  Sijmen Vinck is gedoopt op woensdag 19 mei 1802 te Wassenaar.

6  Agie Vinck is gedoopt op zondag 19 augustus 1804 te Wassenaar, zie VII-N.

7  Cornelis Vinck is rooms katholiek gedoopt op woensdag 13 maart 1811 te Wassenaar.

VI-K  Leonardus Vinck, zoon van Sijmon Arisse Vinck en Rusje Leenderts Quant (V-H), arbeider, is rooms katholiek gedoopt op zondag 1 november 1750 te Delft (doopgetuige was Apolonia van Rijn), is overleden op dinsdag 24 september 1816 te Wassenaar. Leonardus werd 65 jaar, 10 maanden en 23 dagen.

Leonardus trouwt op donderdag 16 mei 1782 te Wassenaar op 31-jarige leeftijd met de 28-jarige Margarita van der Meer ook genaamd Margaretha en Grietje. Margarita is geboren in 1754 te Wassenaar, is overleden op zondag 16 augustus 1829 aldaar. Margarita werd 75 jaar.

Van Leonardus en Margarita zijn vijf kinderen bekend:

1  Richarda Vinck (Rosina) is gedoopt op dinsdag 11 maart 1783 te Wassenaar (doopgetuigen waren Gerardus Wassenaer en Appolonia Vink), zie VII-O.

2  Catharina Vinck is gedoopt op donderdag 24 maart 1785 te Wassenaar (doopgetuigen waren Wilhelmus Beijerbergen en Maria van der Meer), is overleden op zondag 5 april 1863 aldaar. Catharina werd 78 jaar en 12 dagen.

Catharina trouwt op donderdag 4 maart 1813 te Wassenaar op 27-jarige leeftijd met de hoogstens 26-jarige Cornelis Berkhout, zoon van Henricus Berkhout en Gerritje Beijersbergen. Cornelis is geboren 1786 of 1787 te Wassenaar, is overleden op donderdag 16 december 1858 aldaar. Cornelis werd hoogstens 71 jaar, 11 maanden en 15 dagen.

3  Henricus Vinck is gedoopt op woensdag 20 februari 1788 te Wassenaar (doopgetuigen waren Leendert van der Meer en Toontje van der Meer).

4  Simon Vink is gedoopt op zaterdag 18 februari 1792 te Wassenaar (doopgetuigen waren Joannes Vink en Pieternelletje van der Hoeven), zie VII-P.

5  Jannetje Vinck is rooms katholiek gedoopt op donderdag 1 maart 1798 te Wassenaar (doopgetuigen waren Jan Broer en Aagje Vinck).

Dit is niet de Jannetje die met Jacobus Kuijtem was gehuwd.

VI-L  Willem Rijp ook genaamd Guillielmus Rijp, zoon van Cornelis Rijp en Maria Leenderts Quant (V-I), molenmaker, is gedoopt op zaterdag 6 april 1743 te 's Gravenhage, is overleden op donderdag 22 januari 1801 te Rijswijk. Willem werd 57 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

Willem trouwt op zondag 13 november 1774 te Rijswijk op 31-jarige leeftijd met de 30-jarige Cornelia van Oosten, dochter van Ary Arendse van Oosten en Cornelia Louwen van Genits. Cornelia is gedoopt op dinsdag 28 januari 1744 te Voorschoten, is overleden op vrijdag 3 januari 1794 te Rijswijk. Cornelia werd 49 jaar, 11 maanden en 6 dagen.

Van Willem en Cornelia zijn zes kinderen bekend:

1  Cornelus Rijp is gedoopt op zaterdag 26 augustus 1775 te 's Gravenhage, is overleden op dinsdag 10 oktober 1775 te Rijswijk. Cornelus werd 1 maand en 14 dagen.

2  Maria Rijp is geboren in 1777 te 's Gravenhage, is overleden op donderdag 27 februari 1840 te Delft. Maria werd 63 jaar.

Maria trouwt op woensdag 12 september 1821 te Delft op 44-jarige leeftijd met de hoogstens 57-jarige Willem Schenk, zoon van Dirk Schenk en Catharina Gooremans. Willem is geboren 1763 of 1764 te Nootdorp, is overleden op donderdag 18 februari 1847 te Delft. Willem werd hoogstens 83 jaar, 1 maand en 18 dagen.

3  Arij Rijp is geboren 1778 of 1779 te Rijswijk, zie VII-Q.

4  Alida Rijp is geboren op donderdag 3 mei 1781 te Rijswijk, zie VII-R.

5  Lourens Rijp is geboren 1782 of 1783, zie VII-S.

6  Cornelus Rijp is gedoopt op maandag 26 mei 1783 te 's Gravenhage.

VI-M  Neeltje Cornelis Quant, dochter van Cornelis Arentsz. Quant (V-K) en Antje Symonse van Tol, is gedoopt op zondag 19 november 1752 te Rijswijk (doopgetuige was Neeltje Gerrits Huisman), is overleden op donderdag 13 april 1815. Neeltje werd 62 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

Neeltje gaat in ondertrouw op zaterdag 15 mei 1784 te Rijswijk op 31-jarige leeftijd met de hoogstens 22-jarige Alexander de Baas. Alexander, herbergier, is geboren 1761 of 1762 te 's Gravenhage, is overleden op vrijdag 30 juli 1813 te Utrechtse Veer. Alexander werd hoogstens 51 jaar, 6 maanden en 29 dagen.

Van Alexander en Neeltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Leendert de Baas is geboren te Rijswijk, is gedoopt op zondag 4 juli 1784 aldaar (doopgetuige was Elisabeth de Baas), zie VII-T.

2  Cornelis Alexander de Baas is gedoopt op zondag 23 oktober 1785 te Rijswijk (doopgetuige was Maria Voorstad Geb. Quant), is begraven in 1795 te Leiden Begraven in de Hogelandsche Kerk tussen 24 en 31 januari.. Cornelis werd 10 jaar.

3  Bastiaan de Baas is geboren op donderdag 13 november 1788 te Leiden, is gedoopt op zondag 16 november 1788 aldaar NH, in de Pieterskerk.

4  Barend de Baas is geboren op donderdag 13 november 1788 te Leiden, is gedoopt op zondag 16 november 1788 aldaar NH, in de Pieterskerk, is overleden aldaar, is begraven rond woensdag 10 december 1788 aldaar in de Pieterskerk. Barend werd ongeveer 27 dagen.

5  Barend de Baas is geboren op zondag 16 oktober 1791 te Leiden, is gedoopt op woensdag 19 oktober 1791 aldaar NH, in de Pieterskerk.

VI-N  Marya Cornelis Quant, dochter van Cornelis Arentsz. Quant (V-K) en Antje Symonse van Tol, tapster, is gedoopt op vrijdag 21 juni 1754 te Rijswijk (doopgetuige was Marija van Rijn), is overleden op maandag 31 december 1832 aldaar. Marya werd 78 jaar, 6 maanden en 10 dagen.

Marya trouwt op zondag 24 mei 1778 te Rijswijk op 23-jarige leeftijd (1) met de 34-jarige Martinus Riem, zoon van Ernst Coenraad Riem en Aagje Borsboom. Martinus is geboren op zondag 10 november 1743 te Rijswijk, is gedoopt op zondag 17 november 1743 aldaar (doopgetuige was Anna Christina Winterrod), is overleden op zondag 9 juli 1780 aldaar. Martinus werd 36 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

Veel gegevens van Martinus en zijn nazaten zijn overgenomen uit de Parenteel Walther - Riem Vis van de heer G.F. Walther. http://www.genealogieonline.nl/parenteel-walther-riem-vis/

Van Martinus en Marya is een kind bekend:

1  Agatha Johanna Riem is geboren op zondag 16 mei 1779 te Rijswijk, is gedoopt op zondag 16 mei 1779 aldaar, zie VII-U.

Marya trouwt op zondag 3 juni 1781 te Rijswijk op 26-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Adrianus Voorstad. Adrianus is geboren op zondag 7 maart 1751, is begraven op zaterdag 16 mei 1812 te Rijswijk (in de kerk, graf nr. 180). Adrianus werd 61 jaar, 2 maanden en 9 dagen.

Van Adrianus en Marya is een kind bekend:

2  Cornelis Arend Voorstad is geboren op woensdag 28 maart 1781, is gedoopt op zondag 31 maart 1782 te Rijswijk (doopgetuige was Alegonda Voorstad), zie VII-V.

VI-O  Arent Bordewijk, zoon van Heijndrick Bordewijk en Pieternella Arents Quant (V-L), stalhouder, is gedoopt op zondag 6 augustus 1752 te Rijswijk (doopgetuige was Neeltje Quant), is overleden op woensdag 10 februari 1830 te 's Gravenhage. Arent werd 77 jaar, 6 maanden en 4 dagen.

Arent trouwt op zondag 29 oktober 1775 te Rijswijk op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Maria van Gorcum. Maria is gedoopt op zondag 28 januari 1753 te Rijswijk, is overleden op dinsdag 10 januari 1832 te 's Gravenhage. Maria werd 78 jaar, 11 maanden en 13 dagen.

Van Arent en Maria zijn vijf kinderen bekend:

1  Johanna Bordewijk is gedoopt in 1780 te 's Gravenhage, zie VII-W.

2  Petronella Bordewijk is gedoopt op vrijdag 13 juni 1783 te 's Gravenhage, zie VII-X.

3  Johannes Bordewijk is geboren te Breda, is gedoopt op zondag 15 mei 1785 aldaar in de Grote Kerk, zie VII-Y.

4  Dirk Bordewijk is geboren 1787 of 1788 te 's Gravenhage, zie VII-Z.

5  Hendrik Bordewijk is geboren 1795 of 1796 te 's Gravenhage, zie VII-AA.

VI-P  Dirk Bordewijk, zoon van Heijndrick Bordewijk en Pieternella Arents Quant (V-L), molenaar bij het Rijksmagazijn van geneesmiddelen, is geboren te Rijswijk, is gedoopt op zondag 27 oktober 1754 aldaar (doopgetuige was Maria Schent), is overleden op woensdag 31 mei 1826 te 's Gravenhage. Dirk werd 71 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

Dirk trouwt op zondag 26 maart 1780 te Rijswijk op 25-jarige leeftijd met de hoogstens 30-jarige Lena van den Berck ook genaamd Helena van den Berk, dochter van Hendrik van den Berck en IJda Nieuwenhuijsen. Lena is geboren 1749 of 1750, is overleden op vrijdag 11 februari 1820 te 's Gravenhage. Lena werd hoogstens 70 jaar, 1 maand en 11 dagen.

Van Dirk en Lena is een kind bekend:

1  Sara Bordewijk is gedoopt op zondag 29 oktober 1786 te Rijswijk (doopgetuigen waren Jacobus van Spreeuwenburg en Sara de Jong).

VI-Q  Johannes Bordewijk, zoon van Heijndrick Bordewijk en Pieternella Arents Quant (V-L), is gedoopt op zondag 14 maart 1756 te Rijswijk (doopgetuige was Elisabet Scharrebotteur), is overleden op dinsdag 5 februari 1822 te Rotterdam. Johannes werd 65 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

Johannes was gehuwd met Alida Schouten ook genaamd Aaltje, dochter van Geurt Schouten en Gerritje Bolsenbroek. Alida is geboren op donderdag 17 augustus 1752 te Doesburg aan de IJssel, is overleden op woensdag 12 oktober 1836 te Rotterdam. Alida werd 84 jaar, 1 maand en 25 dagen.

Van Johannes en Alida zijn zeven kinderen bekend:

1  Henderik Bordewijk is geboren te Rotterdam (tweede Lomberstraat), is gedoopt op donderdag 21 augustus 1783 aldaar (Grote Kerk) (doopgetuige was Pieternella Bordewijk).

Mogelijk is Henderik begraven op 3 maart 1795, te Rotterdam.

2  Gerrit Bordewijk is gedoopt op donderdag 19 mei 1785 te Rotterdam (in de tweede Lomberstraat) (doopgetuige was Gerdijna Koenen), zie VII-AB.

3  Reinier Bordewijk is gedoopt op zondag 18 februari 1787 te Rotterdam (Lombertstraat) (doopgetuige was Rijnira Hoegen), zie VII-AC.

4  Dirk Bordewijk is geboren te Rotterdam (Botersloot), is gedoopt op zondag 8 februari 1789 aldaar, is overleden op donderdag 27 juni 1805 aldaar (Botersloot), is begraven op maandag 1 juli 1805 aldaar. Dirk werd 16 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

5  Petronella Bordewijk is geboren op zondag 30 januari 1791 te Rotterdam (Botersloot), is gedoopt op donderdag 3 februari 1791 aldaar (doopgetuige was Reijntje Hoegen), zie VII-AD.

6  Aaltje Bordewijk is geboren op dinsdag 27 november 1792 te Rotterdam (de moeder wordt hier Aaltje Hoegen genoemd), is gedoopt op zondag 2 december 1792 aldaar, is overleden op zondag 13 januari 1793 aldaar (Botersloot), is begraven op woensdag 16 januari 1793 aldaar. Aaltje werd 1 maand en 17 dagen.

7  Hendrik Bordewijk is geboren op maandag 4 april 1796 te Rotterdam (Botersloot), is gedoopt op donderdag 7 april 1796 aldaar (doopgetuige was Gerretje Hoegen), is overleden op zondag 29 mei 1796 aldaar (Botersloot), is begraven op woensdag 1 juni 1796. Hendrik werd 1 maand en 25 dagen.


Generatie VII

VII-A  Cornelis Quant, zoon van Cornelis Quant (VI-B) en Marya Abrahamse de Claauw, timmermansknecht, is gedoopt op zondag 4 september 1735 te Rijswijk (doopgetuigen waren Pieter Cornelisse Quant en Maria Cornelisse Quant).

Cornelis trouwt op zondag 5 september 1762 te Zoeterwoude (ZH) op 27-jarige leeftijd met de 37-jarige Ingetje van den Bosch ook genaamd Engeltje, dochter van Johannes Jochemsz. van den Bosch en Pieternella Alewijns Spanjaarsberg. Ingetje is gedoopt op maandag 9 juli 1725 te Zoeterwoude (ZH) (doopgetuige was Martijntje Alewijns Spanjaarsberg), is overleden op dinsdag 7 juni 1803 te Rotterdam (op de Mannelaan bij de Goudse weg; overleden liet na 1 meerderjarig kind), is begraven op vrijdag 10 juni 1803 aldaar (pro Deo). Ingetje werd 77 jaar, 10 maanden en 29 dagen.

Van Cornelis en Ingetje zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Quant is gedoopt op donderdag 17 februari 1763 te Zoeterwoude (ZH) (doopgetuigen waren Arij van Zoest en Martijntje van den Bos), zie VIII-A.

2  Cornelis Quant is gedoopt op zondag 20 oktober 1765 te Zoeterwoude (ZH) (doopgetuigen waren Cornelis Quant en Cornelia van Oijen).

3  Cornelis Quant is gedoopt op zondag 20 maart 1768 te Zoeterwoude (ZH) (doopgetuigen waren Cornelis Quant en Cornelia van Oijen).

VII-B  Magdalena Quant ook genaamd Magdalena Cornelia Quant, dochter van Cornelis Quant (VI-B) en Marya Abrahamse de Claauw, is gedoopt op zondag 20 mei 1742 te Rijswijk (doopgetuige was Maria Quant), is begraven op dinsdag 16 december 1788 te Amsterdam. Magdalena werd 46 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

Magdalena gaat in ondertrouw op vrijdag 2 juni 1769 te Amsterdam op 27-jarige leeftijd met Jan Derck Enck.

Jan was later gehuwd (2) met Helena van Leent.

Van Jan en Magdalena zijn negen kinderen bekend:

1  Hermanus Cornelis Enck is gedoopt op woensdag 29 november 1769 te Amsterdam (in de Nieuwe kerk) (doopgetuigen waren Engeltje van den Bosch en Cornelis Quant), zie VIII-B.

2  Kornelis Barent Enck is gedoopt op zondag 21 juli 1771 te Amsterdam (in de Nieuwe kerk) (doopgetuigen waren Kornelis Quant en Kornelia van Oijen).

3  Maria Cornelis Enck is gedoopt op zondag 31 oktober 1773 te Amsterdam (in de Nieuwe kerk) (doopgetuigen waren Engeltje van den Bos en Cornelis Quant).

4  Susanna Enck is gedoopt op vrijdag 6 oktober 1775 te Amsterdam (in de Westerkerk) (doopgetuigen waren Nisje van Veen en Peeter Kwant).

5  Susanna Enck is gedoopt op dinsdag 16 september 1777 te Amsterdam (in de Nieuwe kerk) (doopgetuigen waren Alida Enck en Pieter Enck).

6  Jan Derck Enck is gedoopt op vrijdag 7 juli 1780 te Amsterdam (in de Westerkerk) (doopgetuigen waren Maria Quant en Pieter van Garsten).

7  Maria Cornelia Enck is gedoopt op vrijdag 7 juli 1780 te Amsterdam (in de Westerkerk) (doopgetuigen waren Maria Quant en Pieter van Garsten), is overleden op woensdag 14 februari 1855 aldaar. Maria werd 74 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

Maria trouwt op vrijdag 12 augustus 1808 te Amsterdam op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Barend Hendrik Mulder. Barend, koopman, is geboren in 1785 te Amsterdam, is overleden op donderdag 15 december 1853 aldaar. Barend werd 68 jaar.

8  Susanna Elisabeth Enck is gedoopt op zondag 12 januari 1783 te Amsterdam (in de Westerkerk) (doopgetuigen waren Aaltje Enck en Petrus Enck).

9  Alida Fransina Enck is gedoopt op woensdag 27 april 1785 te Amsterdam (in de Noorderkerk) (doopgetuigen waren Alida Enck en Petrus Enck).

VII-C  Klaas Quant ook genaamd Nicolaas, zoon van Cornelis Quant (VI-B) en Cornelia van Oijen, wonende te Leiden, is gedoopt op zondag 9 november 1760 te Zoeterwoude (ZH) (doopgetuige was Niese van der Veen), is begraven op vrijdag 27 november 1801 te Zoeterwoude (registratiedatum, te Leiden ). Klaas werd 41 jaar en 18 dagen.

Klaas trouwt op zondag 3 oktober 1779 te Leiden op 18-jarige leeftijd met de 17-jarige Hendrina Teering, dochter van Samuel Teering en Jacoba Arensen. Hendrina is geboren te Leiden, is gedoopt op zondag 17 januari 1762 te Leidden (doopgetuige was Hendrina Strensen), is overleden op zaterdag 28 januari 1837 te Leiden. Hendrina werd 75 jaar en 11 dagen.

Claas was j.m. wonende te Lisse en Hendrina was j.d. uit Leiden.

Van Klaas en Hendrina is een kind bekend:

1  Jan Quant is gedoopt op zondag 21 november 1779 te Leiden (in de Pieterskerk) (doopgetuige was Cornelia van Oyen), zie VIII-C.

VII-D  Alida Quant, dochter van Cornelis Quant (VI-B) en Cornelia van Oijen, wonende te Leiden, is gedoopt op zondag 26 december 1762 te Zoeterwoude (ZH) (doopgetuige was Niesse van der Veen), is overleden op maandag 28 december 1818 te Leiden. Alida werd 56 jaar en 2 dagen.

Volgens de huwelijksaantekening van Daniel en Alida was er één voorkind.
Toen Alida als weduwe van Daniël met Govert huwde had zij twee kinderen.
Volgens de overleidensadvertentie was Alida 57 jaren en drie dagen.

Alida gaat in ondertrouw op vrijdag 31 maart 1797 te Leiden, trouwt op zondag 16 april 1797 aldaar op 34-jarige leeftijd (1) met de hoogstens 45-jarige Mr. Daniel Nicolaes van Oudendorp Chimaer. Daniel, lid van de raad van Leiden, is geboren 1751 of 1752, is overleden op woensdag 16 september 1807 te Leiden (na een ziekte van slechts vijf dagen). Daniel werd hoogstens 55 jaar, 8 maanden en 16 dagen.

Daniel was eerder gehuwd (1) met Clara Elisabeth van Dijk.

Krantenbericht:
Gisteren namiddag ten vier uuren, trof ons in den algemeenen ramp dezer Stad het droevig ongeluk, dat ons zoontje PETRUS, oud agt Jaaren, onder de Puinhoopen van 't Departement School is verongelukt; twee andere onzer Kinderen zijn zwaar gekwetst, echter levendig onder de Puinhoopen opgedolven. Wij bidden God, om nodige ondersteuning en gelatenheid, en verzoeken van Brieven van Rouwbeklag verschoond te blijven.
LEYDEN, den 15 January 1807 D.N. VAN OUDENDORP CHIMAER

Het betreft hier De Leidse buskruitramp van 12 januari 1807. Bij deze ramp kwamen 151 mensen om het leven en werden er ca. 2000 gewond.

Van Daniel en Alida zijn vijf kinderen bekend:

1  Daniël Nicolaas van Oudendorp Chimaer is gedoopt op donderdag 15 juni 1797 te Leiden (Hoogelandsche Kerk), is overleden op dinsdag 2 september 1828 aldaar (na een smartelijk lijden). Daniël werd 31 jaar, 2 maanden en 18 dagen.

2  Petrus van Oudendorp Chimaer is geboren op woensdag 19 september 1798 te Leiden, is gedoopt op woensdag 26 september 1798 aldaar (in de Pieterskerk), is overleden op maandag 12 januari 1807 aldaar (omgekomen bij de Leidse Kruitramp). Petrus werd 8 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

3  Johannes Christianus van Oudendorp Chimaer is geboren op maandag 12 mei 1800 te Leiden, is gedoopt op zondag 18 mei 1800 aldaar (in de Hogelandsche Kerk), zie VIII-D.

4  Cornelia Alida van Oudendorp Chimaer is geboren op zondag 9 augustus 1801 te Leiden, is gedoopt op zondag 9 augustus 1801 aldaar (in de Pieterskerk), is overleden op zaterdag 9 oktober 1802 aldaar. Cornelia werd 1 jaar en 2 maanden.

5  Gerardus Johannes van Oudendorp Chimaer is geboren op maandag 17 januari 1803 te Leiden, is gedoopt op zondag 6 februari 1803 aldaar (doopgetuige was Margaretha van Eijl), is overleden op vrijdag 25 maart 1803 aldaar. Gerardus werd 2 maanden en 8 dagen.

Alida gaat in ondertrouw op donderdag 11 oktober 1810 te Leiden, trouwt op zondag 28 oktober 1810 aldaar op 47-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 49-jarige Govert Willem van Gaasbeek, zoon van Isaac van Gaasbeek en Johanna Hoekmans. Govert, ontvanger van Stads beschrevene Belasting enz., is geboren rond mei 1761 te Leiden, is overleden op zondag 9 december 1827 aldaar. Govert werd ongeveer 66 jaar en 7 maanden.

Govert was eerder gehuwd (1) met Margaretha Slicher.

VII-E  Pieter Quant, zoon van Cornelis Quant (VI-B) en Cornelia van Oijen, commissaris departement van finantie bij de marine, is gedoopt op zondag 2 februari 1766 te Zoeterwoude (ZH) (doopgetuige was Niesie van der Veen), is overleden op woensdag 7 juli 1819 te 's Gravenhage (laat één kind na). Pieter werd 53 jaar, 5 maanden en 5 dagen.

Pieter gaat in ondertrouw op vrijdag 23 oktober 1801 te Leiden (Schepenhuwelijken), trouwt op zondag 8 november 1801 aldaar (Schepenhuwelijken) (huwelijksgetuigen waren Nicolaas Quant en Johanna van Leeuwen) op 35-jarige leeftijd met de 24-jarige Lavina Catharina Lieffers ook genaamd Leffers, dochter van Johannes Lieffers en Johanna van Leeuwen. Lavina, wonende te Oude Vest, is geboren in 1777 te Leiden, is overleden op dinsdag 19 november 1822 te 's Gravenhage In de overlijdensaantekening wordt zij Catharina Lavina Lieffers genoemd.. Lavina werd 45 jaar.

Van Pieter en Lavina zijn twee kinderen bekend:

1  Pieter Johannes Lavinus Quant is geboren op dinsdag 30 november 1802 te 's Gravenhage, zie VIII-E.

2  ..... Quant is geboren op woensdag 25 januari 1804 te 's Gravenhage, is overleden voor 1819. ..... Quant werd hoogstens 14 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

VII-F  Antje Zaal, dochter van Gerrit Claasze Zaal en Aaltje Leendertse Quant (VI-D), is gedoopt op zondag 1 maart 1750 te Zoetermeer (doopgetuige was Ariaantje Clasen Zaal), is overleden op maandag 23 april 1821 te Pijnacker. Antje werd 71 jaar, 1 maand en 22 dagen.

Antje trouwt op zondag 11 maart 1787 te Zoetermeer op 37-jarige leeftijd (1) met Pieter van den Appel.

Van Pieter en Antje zijn twee kinderen bekend:

1  Antje van den Appel is geboren op zondag 26 september 1790 te Zoetermeer.

2  Jacobus van den Appel is geboren op woensdag 20 juni 1792 te Zoetermeer, is gedoopt op zondag 1 juli 1792 aldaar.

Antje gaat in ondertrouw op zaterdag 26 mei 1810 te Pijnacker, trouwt (ook te Zoetermeer aangetekend) op 60-jarige leeftijd (2) met de hoogstens 49-jarige Arie van der Velde, zoon van Jacob van der Velde en Catharina Berkel. Arie is geboren 1760 of 1761, is overleden op woensdag 26 februari 1845 te Pijnacker. Arie werd hoogstens 84 jaar, 1 maand en 26 dagen.

Arie was eerder gehuwd (1) met Jannetje van der Meer.

VII-G  Maartje Zaal, dochter van Gerrit Claasze Zaal en Aaltje Leendertse Quant (VI-D), is gedoopt op zondag 28 november 1751 te Zoetermeer (doopgetuige was Geertje Quant), is overleden op vrijdag 11 februari 1825 te Berkel en Rodenrijs. Maartje werd 73 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

Maartje trouwt op zaterdag 20 april 1782 te Zoetermeer op 30-jarige leeftijd met de 30-jarige Aalbrecht van den Akker, zoon van Jan van den Akker en Aaltje Aalberse Wildenbroek. Aalbrecht is geboren op zondag 9 april 1752 te Maasland, is overleden op zaterdag 28 januari 1815 te Berkel en Rodenrijs. Aalbrecht werd 62 jaar, 9 maanden en 19 dagen.

Van Aalbrecht en Maartje zijn elf kinderen bekend:

1  Aaltje van den Akker is gedoopt op zondag 11 mei 1783 te Berkel en Rodenrijs (doopgetuige was Engeltje van den Akker), is overleden op woensdag 24 september 1783 aldaar, is begraven op donderdag 25 september 1783 aldaar. Aaltje werd 4 maanden en 13 dagen.

2  Gerrit van den Akker is geboren op vrijdag 21 mei 1784 te Berkel en Rodenrijs, is gedoopt op zondag 23 mei 1784 aldaar (doopgetuige was Aaltje Quant), is overleden op woensdag 2 juni 1784 aldaar, is begraven aldaar (pro Deo). Gerrit werd 12 dagen.

3  doodgeboren kind van den Akker is doodgeboren op vrijdag 21 mei 1784 te Berkel en Rodenrijs, is begraven op zaterdag 22 mei 1784 aldaar.

4  Alida van den Akker is geboren op maandag 3 oktober 1785 te Berkel en Rodenrijs, is gedoopt op zondag 9 oktober 1785 aldaar (doopgetuige was Aaltje Quant), zie VIII-F.

5  Jan van den Akker is gedoopt op donderdag 14 juni 1787 te Berkel en Rodenrijs (doopgetuige was Klaasje Saal), is overleden op woensdag 25 oktober 1815 aldaar. Jan werd 28 jaar, 4 maanden en 11 dagen.

6  Pieter van den Akker is gedoopt op zondag 20 april 1788 te Berkel en Rodenrijs (doopgetuige was Jannetje van den Akker).

7  Gerrit van den Akker is gedoopt op zondag 20 april 1788 te Berkel en Rodenrijs (doopgetuige was Antje Zaal), is overleden aldaar, is begraven op woensdag 6 oktober 1790 (in de kerk, f5.10). Gerrit werd 2 jaar, 5 maanden en 16 dagen.

8  Arie van den Akker is geboren op donderdag 29 oktober 1789 te Berkel en Rodenrijs, is gedoopt op donderdag 5 november 1789 aldaar (doopgetuige was Aaltje Westmaas), zie VIII-G.

9  Gerrit van den Akker is geboren op maandag 3 oktober 1791 te Berkel en Rodenrijs, is gedoopt op zondag 9 oktober 1791 aldaar (doopgetuige was Antje Saal), zie VIII-H.

10  Leendert van den Akker is geboren op dinsdag 31 december 1793 te Berkel en Rodenrijs, is gedoopt op zondag 5 januari 1794 aldaar (doopgetuige was Antje Zaal), is overleden op woensdag 22 januari 1794 aldaar. Leendert werd 22 dagen.

11  Antje van den Akker is geboren op vrijdag 22 januari 1796 te Berkel, is gedoopt op zondag 24 januari 1796 te Berkel en Rodenrijs (doopgetuige was Antje Zaal), is overleden op woensdag 6 juni 1866 te Noord-Waddinxveen. Antje werd 70 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

Antje trouwt op woensdag 13 april 1836 te Vlaardingen op 40-jarige leeftijd (1) met de 57-jarige Leendert Lugtigheid, zoon van Gerrit Lugtigheid en Geertje Konijnenburg. Leendert, bouwman, is gedoopt op zondag 6 december 1778 te Maasland, is overleden op vrijdag 20 juli 1855 te Vlaardingen. Leendert werd 76 jaar, 7 maanden en 14 dagen. Antje trouwt op vrijdag 20 november 1857 te Noord-Waddinxveen op 61-jarige leeftijd (2) met de 60-jarige Cornelis Hofman, zoon van Hendrik Hofman en Caatje Jongeneel. Cornelis is geboren op zondag 16 april 1797 te Noord-Waddinxveen, is overleden op zondag 20 juni 1858 aldaar. Cornelis werd 61 jaar, 2 maanden en 4 dagen.

Cornelis was eerder gehuwd (1) met Elsje Hoogerbrug.

VII-H  Leendert Zaal, zoon van Gerrit Claasze Zaal en Aaltje Leendertse Quant (VI-D), is gedoopt op zondag 8 januari 1758 te Zoetermeer (doopgetuige was Marijtje Quant), is overleden op donderdag 15 mei 1828 aldaar. Leendert werd 70 jaar, 4 maanden en 7 dagen.

Leendert was gehuwd met Neeltje Huijser, dochter van Kornelis Huijser en Lijntje Mijnlief. Neeltje is geboren op zondag 8 november 1772 te Zoetermeer, is overleden op zondag 24 maart 1839 aldaar. Neeltje werd 66 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

Van Leendert en Neeltje zijn drie kinderen bekend:

1  Aaltje Zaal is geboren op woensdag 6 februari 1811 te Zoetermeer, zie VIII-I.

2  Cornelis Zaal is geboren op zaterdag 6 maart 1813 te Zoetermeer, zie VIII-J.

3  Gerrit Zaal is geboren op maandag 27 juni 1814 te Zoetermeer, is overleden op woensdag 7 juni 1815 aldaar. Gerrit werd 11 maanden en 11 dagen.

VII-I  Jacob van der Elst, zoon van Hubrecht van der Elst en Claasje Quant (VI-E), is gedoopt op zondag 29 november 1761 te Nootdorp (doopgetuige was Geertje Quant), is overleden op vrijdag 23 oktober 1812. Jacob werd 50 jaar, 10 maanden en 24 dagen.

Jacob trouwt op zondag 16 november 1794 te Zoetermeer op 32-jarige leeftijd met de 26-jarige Johanna de Bruin ook genaamd Aantje en Antje, dochter van Aalbrecht de Bruin en Pietertje van Delft. Johanna is geboren op maandag 2 mei 1768 te Berkel, is overleden op donderdag 21 april 1842 te Zegwaart. Johanna werd 73 jaar, 11 maanden en 19 dagen.

Van Jacob en Johanna zijn tien kinderen bekend:

1  Klaasje van der Elst is geboren op zondag 13 september 1795 te Zoetermeer, zie VIII-K.

2  Aalbrecht van der Elst is geboren op vrijdag 27 januari 1797 te Zoetermeer, is gedoopt op zondag 29 januari 1797 aldaar.

3  Huibert van der Elst is geboren op zaterdag 7 april 1798 te Zoetermeer, is gedoopt op zondag 15 april 1798 aldaar, zie VIII-L.

4  Maarten van der Elst is geboren op vrijdag 15 november 1799 te Zoetermeer, is gedoopt op zondag 24 november 1799 aldaar, zie VIII-M.

5  Pietertje van der Elst is geboren op vrijdag 16 januari 1801 te Zoetermeer, is gedoopt op zondag 1 februari 1801 aldaar, zie VIII-N.

6  Adrianus van der Elst is geboren op woensdag 16 juni 1802 te Zoetermeer, is gedoopt op zondag 20 juni 1802 aldaar.

7  Maria van der Elst is geboren op dinsdag 13 december 1803 te Zoetermeer, zie VIII-O.

8  Leendert van der Elst is geboren op maandag 9 juni 1806 te Zoetermeer, is gedoopt op zondag 15 juni 1806 aldaar.

9  Adriana van der Elst is geboren op maandag 9 juni 1806 te Zoetermeer, is gedoopt op zondag 15 juni 1806 aldaar.

10  Leendert van der Elst is geboren op dinsdag 3 april 1810 te Zoetermeer, is gedoopt op zondag 8 april 1810 aldaar, zie VIII-P.

VII-J  Maria Quant, dochter van Jacobus Jansz. Quant (VI-H) en Josina Zonnebloem, is gedoopt op zondag 24 februari 1765 te Stompwijk (doopgetuige was Aaltje Quant), is overleden op zondag 17 januari 1841 aldaar. Maria werd 75 jaar, 10 maanden en 24 dagen.

Maria was gehuwd met Johannes Beringer ook genaamd Beeling en Beerling, zoon van Johannes Coenraad Beringer en Johanna Vasbinder. Johannes is geboren 1765 of 1766, is overleden op zaterdag 9 oktober 1841 te 's Gravenhage. Johannes werd hoogstens 75 jaar, 9 maanden en 8 dagen.

Van Johannes en Maria zijn drie kinderen bekend:

1  Antje Beerling is geboren op dinsdag 25 december 1798 te Stompwijk, zie VIII-Q.

2  Jacob Beerling is geboren op zondag 2 februari 1800 te Stompwijk, zie VIII-R.

3  Jozina Beeringer is geboren op zondag 4 september 1803 te Stompwijk, is overleden op dinsdag 8 december 1818 aldaar. Jozina werd 15 jaar, 3 maanden en 4 dagen.

VII-K  Johanna Quant ook genaamd Kwant, dochter van Jacobus Jansz. Quant (VI-H) en Josina Zonnebloem, winkelierster, is gedoopt op zondag 4 oktober 1767 te Stompwijk (doopgetuige was Cornelia Zonneveld), is overleden op maandag 12 december 1836 te Veur. Johanna werd 69 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

Johanna trouwt op zondag 9 maart 1800 te Stompwijk op 32-jarige leeftijd met de 25-jarige Cornelis van Doorne, zoon van Pieter van Doorne en Huibertje de Leeuw. Cornelis, sluiswinder, is geboren op zondag 26 juni 1774 te van Noorden, is overleden op maandag 1 februari 1819 te Leidschendam. Cornelis werd 44 jaar, 7 maanden en 6 dagen.

Van Cornelis en Johanna is een kind bekend:

1  Pieter van Doorn is geboren op woensdag 26 maart 1806 te Stompwijk, zie VIII-S.

VII-L  Simon Vink, zoon van Adrianus Vinck (VI-I) en Jacoba van der Werven, is gedoopt op vrijdag 6 mei 1774 te Delft (doopgetuigen waren Cornelius Vink en Elisabeth van Maerle), is overleden op donderdag 26 oktober 1820 aldaar. Simon werd 46 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

Simon gaat in ondertrouw op zaterdag 25 oktober 1794 te Delft, trouwt op zondag 9 november 1794 aldaar op 20-jarige leeftijd met de 25-jarige Dorothea Meeuwissen, dochter van Jan Meeuwissen en Geertruida Schermbeek. Dorothea is gedoopt op donderdag 28 september 1769 te Delft (gedoopt als Theodora), is overleden op zaterdag 7 juni 1845 aldaar. Dorothea werd 75 jaar, 8 maanden en 10 dagen.

J.m en j.d., hij wonende aan de burgwal en zij aan de singel buiten de Oosterpoort.

Van Simon en Dorothea zijn acht kinderen bekend:

1  Jacoba Vink is gedoopt op vrijdag 11 september 1795 te Delft (doopgetuigen waren Wilhelmus van der Werf en Jacoba van der Werf), is overleden op maandag 21 april 1806 aldaar. Jacoba werd 10 jaar, 7 maanden en 10 dagen.

2  Gertrudis Vink is gedoopt op dinsdag 4 april 1797 te Delft (doopgetuigen waren Johannes Meeuwissen, Gertrudis Schermbeek, Johannes Meuwissen en Gertrudis Schermbeek), zie VIII-T.

3  Adriana Gerarda Vink is gedoopt op dinsdag 28 januari 1800 te Delft (doopgetuigen waren Wilhelmus van der Werf en Jacoba van der Werf), zie VIII-U.

4  Helena Vink is gedoopt op vrijdag 21 januari 1803 te Delft (doopgetuigen waren Joannes Meeuwis en Helena van der Horst), is overleden op zaterdag 12 november 1803 aldaar. Helena werd 9 maanden en 22 dagen.

5  Adrianus Vink is gedoopt op donderdag 14 februari 1805 te Delft (doopgetuigen waren Joannes van der Meijde en Maria Vink), is overleden op vrijdag 9 juli 1875 aldaar. Adrianus werd 70 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

Adrianus trouwt op woensdag 31 juli 1839 te Delft op 34-jarige leeftijd met de 34-jarige Joanna te Meij, dochter van Joannes te Meij en Hendrina van den Boogert. Joanna is gedoopt op zaterdag 1 juni 1805 te Delft, is overleden op vrijdag 17 oktober 1856 aldaar. Joanna werd 51 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

6  Jacobus Vink is gedoopt op zondag 21 februari 1808 te Delft (doopgetuigen waren Willem van der Werf en Jacoba van der Werf), zie VIII-V.

7  Henrica Vink is gedoopt op dinsdag 28 augustus 1810 te Delft (doopgetuigen waren Nicolaas Schilprood en Henrica Mewis), is begraven op dinsdag 23 april 1811 aldaar (als Hendrina). Henrica werd 7 maanden en 26 dagen.

8  Johannes Vink is geboren 1813 of 1814, is overleden op woensdag 26 maart 1817 te Delft. Johannes werd hoogstens 3 jaar, 2 maanden en 23 dagen.

VII-M  Apolonia Vinck ook genaamd Pleuntje, dochter van Cornelius Vinck (VI-J) en Elizabeth van der Maarle, is rooms katholiek gedoopt op woensdag 26 maart 1777 te Wassenaar, is overleden op woensdag 10 september 1817 aldaar. Apolonia werd 40 jaar, 5 maanden en 15 dagen.

Apolonia trouwt op zondag 20 mei 1798 te Wassenaar op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Jan Gerrits van der Kroft ook genaamd Joannes Gerrits van der Kroft, zoon van Gerardus Jansz. van der Kroft en Cornelia Willemsdr. Beijersbergen. Jan, landbouwer, is geboren in april 1776 te 's Gravenhage, is overleden op zondag 30 juni 1850 te Wassenaar. Jan werd 74 jaar en 2 maanden.

Van Jan en Apolonia zijn negen kinderen bekend:

1  Elisabeth van der Kroft is geboren op vrijdag 25 april 1800 te 's Gravenhage, zie VIII-W.

2  Gerardus van der Kroft is gedoopt op dinsdag 2 februari 1802 te 's Gravenhage, zie VIII-X.

3  Cornelia van der Kroft is geboren op vrijdag 27 juli 1804 te Wassenaar, zie VIII-Y.

4  Cornelis van der Kroft is geboren op donderdag 25 september 1806 te Wassenaar.

5  Piet van der Kroft is geboren op zondag 3 juli 1808 te Wassenaar, zie VIII-Z.

6  Cornelis van der Kroft ook genaamd van der Krogt is geboren op maandag 14 mei 1810 te Wassenaar, is overleden op donderdag 19 september 1872 aldaar. Cornelis werd 62 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

7  Willem van der Kroft is geboren op donderdag 27 augustus 1812 te Wassenaar, zie VIII-AA.

8  Leendert van der Kroft is geboren op donderdag 15 september 1814 te Wassenaar, is overleden op donderdag 22 december 1814 aldaar. Leendert werd 3 maanden en 7 dagen.

9  Leendert van der Kroft is geboren op zondag 31 december 1815 te Wassenaar, zie VIII-AB.

VII-N  Agie Vinck, dochter van Cornelius Vinck (VI-J) en Catharina Marselisse, is gedoopt op zondag 19 augustus 1804 te Wassenaar.

Agie trouwt op donderdag 25 april 1839 te Leiderdorp op 34-jarige leeftijd met de hoogstens 42-jarige Jeremias van der Weyden, zoon van Leendert van der Weyden en Aaltje Cooymans. Jeremias is geboren 1796 of 1797 te Zoeterwoude.

Van Jeremias en Agie is een kind bekend:

1  Catharina van der Weijden, wonende te Leiden, is geboren 1840 of 1841, is overleden op dinsdag 30 mei 1916 te Oegstgeest. Catharina werd hoogstens 75 jaar, 4 maanden en 29 dagen.

Catharina trouwt op vrijdag 13 mei 1881 te Zoeterwoude op hoogstens 40-jarige leeftijd met de hoogstens 49-jarige Theodorus Baak, zoon van Cornelis Baak en Joanna Grimbergen. Theodorus, wonende te Sassenheim, is geboren 1831 of 1832, is overleden op woensdag 17 juli 1912 te Oegstgeest. Theodorus werd hoogstens 80 jaar, 6 maanden en 16 dagen.

Theodorus was eerder gehuwd (1) met Adriana Kampert.

VII-O  Richarda Vinck (Rosina) ook genaamd Rosina, dochter van Leonardus Vinck (VI-K) en Margarita van der Meer, is gedoopt op dinsdag 11 maart 1783 te Wassenaar (doopgetuigen waren Gerardus Wassenaer en Appolonia Vink), is overleden op zondag 20 februari 1831 te 's Gravenhage. Richarda werd 47 jaar, 11 maanden en 9 dagen.

Richarda trouwt op donderdag 11 mei 1815 te Wassenaar op 32-jarige leeftijd met de hoogstens 35-jarige Nicolaas Boonenburg ook genaamd Claas, zoon van Claas Boonenburg en Francijntje Nederpelt. Nicolaas, molenaar, is geboren 1779 of 1780 te Veur, is overleden op vrijdag 6 februari 1852 te 's Gravenhage. Nicolaas werd hoogstens 72 jaar, 1 maand en 6 dagen.

Nicolaas was later gehuwd (2) met Anna van der Spek.

Van Nicolaas en Richarda zijn zeven kinderen bekend:

1  Krijn Boonenburg is geboren op zondag 18 februari 1816 te 's Gravenhage, is overleden op zondag 3 maart 1816 aldaar. Krijn werd 14 dagen.

2  Helena Boonenburg is geboren op maandag 21 juli 1817 te 's Gravenhage, zie VIII-AC.

3  Franciscus Boonenburg is geboren op donderdag 28 januari 1819 te 's Gravenhage, zie VIII-AD.

4  Krijn Boonenburg is geboren op vrijdag 18 januari 1822 te 's Gravenhage, is overleden op zondag 28 oktober 1827 aldaar. Krijn werd 5 jaar, 9 maanden en 10 dagen.

5  Johannes Boonenburg is geboren op woensdag 3 maart 1824 te 's Gravenhage, zie VIII-AE.

6  Cornelia Boonenburg is geboren op zaterdag 19 november 1825 te 's Gravenhage, is overleden op vrijdag 7 september 1827 aldaar. Cornelia werd 1 jaar, 9 maanden en 19 dagen.

7  Simon Boonenburg is geboren op vrijdag 12 juni 1829 te 's Gravenhage.

VII-P  Simon Vink, zoon van Leonardus Vinck (VI-K) en Margarita van der Meer, landbouwer, is gedoopt op zaterdag 18 februari 1792 te Wassenaar (doopgetuigen waren Joannes Vink en Pieternelletje van der Hoeven), is overleden op zaterdag 30 april 1853 te Katwijk aan de Rijn. Simon werd 61 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

Simon trouwt op zaterdag 27 augustus 1825 te Katwijk aan de Rijn op 33-jarige leeftijd met de 23-jarige Elisabeth Kortekaas, dochter van Albertus Kortekaas en Maria Eykhorst. Elisabeth is gedoopt op maandag 8 maart 1802 te Wassenaar, is overleden op dinsdag 4 januari 1859 te Katwijk aan de Rijn. Elisabeth werd 56 jaar, 9 maanden en 27 dagen.

Van Simon en Elisabeth zijn twee kinderen bekend:

1  Maria Vink is geboren op dinsdag 25 februari 1834 te Katwijk aan de Rijn, is overleden op zaterdag 17 januari 1835 aldaar. Maria werd 10 maanden en 23 dagen.

2  Leonardus Cornelius Simonis Vink is geboren op woensdag 7 oktober 1835 te Katwijk aan de Rijn, zie VIII-AF.

VII-Q  Arij Rijp, zoon van Willem Rijp (VI-L) en Cornelia van Oosten, is geboren 1778 of 1779 te Rijswijk, is overleden op zondag 29 maart 1857 te Wateringen. Arij werd hoogstens 78 jaar, 2 maanden en 26 dagen.

Arij was gehuwd met Maria Eijgermans ook genaamd Rijgermans, dochter van Reijneri Eijgermans en Catharina van Leeuwen. Maria is geboren 1777 of 1778 te Wateringen, is overleden op maandag 27 mei 1850 aldaar. Maria werd hoogstens 72 jaar, 4 maanden en 26 dagen.

Van Arij en Maria zijn vier kinderen bekend:

1  Reijnerus Rijp is geboren 1810 of 1811 te Wateringen, is overleden op zaterdag 8 december 1832 aldaar. Reijnerus werd hoogstens 21 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

2  Willem Rijp is geboren op zaterdag 1 augustus 1812 te Wateringen, is overleden op donderdag 10 september 1812 aldaar. Willem werd 1 maand en 9 dagen.

3  Willem Rijp is geboren op zondag 10 november 1816 te Wateringen, is overleden op zondag 10 november 1833 te Naaldwijk. Willem werd 17 jaar.

4  Laurens Rijp is geboren op zaterdag 13 februari 1819 te Wateringen, zie VIII-AG.

VII-R  Alida Rijp, dochter van Willem Rijp (VI-L) en Cornelia van Oosten, is geboren op donderdag 3 mei 1781 te Rijswijk, is overleden op vrijdag 8 januari 1841 te Delft. Alida werd 59 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

Alida was gehuwd met Adrianus Schreuder ook genaamd Ari, zoon van Frans Schreuder en Jacoba de Visser. Adrianus, plateelbakker, is geboren in 1771 te Delft, is overleden op donderdag 23 februari 1837 aldaar. Adrianus werd 66 jaar.

Van Adrianus en Alida zijn negen kinderen bekend:

1  Cornelia Schreuder is geboren op zaterdag 24 september 1803 te Delft, is gedoopt op zaterdag 24 september 1803 aldaar (doopgetuige was Petrus Rijp), zie VIII-AH.

2  Maria Elizabeth Schreuder is geboren op vrijdag 16 augustus 1805 te Delft, is gedoopt op vrijdag 16 augustus 1805 aldaar (doopgetuigen waren Lourentius Rijp en Elizabeth van Es), is overleden op donderdag 24 september 1835 aldaar. Maria werd 30 jaar, 1 maand en 8 dagen.

3  Jacoba Schreuder is geboren op maandag 25 mei 1807 te Delft, is gedoopt op dinsdag 26 mei 1807 aldaar (doopgetuige was Maria Rijp), zie VIII-AI.

4  Maria Schreuder is geboren op zaterdag 19 oktober 1811 te Delft, is gedoopt op zondag 20 oktober 1811 aldaar (doopgetuigen waren Ari Rijp en Maria Overgaauw), is overleden op zaterdag 22 oktober 1853 aldaar. Maria werd 42 jaar en 3 dagen.

Maria was gehuwd met Joannes van Beek.

5  Willem Schreuder is geboren op maandag 28 november 1814 te Delft, zie VIII-AJ.

6  Hermanus Schreuder is geboren op zaterdag 28 december 1816 te Delft.

7  Ary Schreuder is geboren op zaterdag 12 september 1818 te Delft, zie VIII-AK.

8  Leonardus Schreuder is geboren op zaterdag 18 augustus 1821 te Delft, zie VIII-AL.

9  Maria Catharina Schreuder is geboren op zondag 12 februari 1826 te Delft, zie VIII-AM.

VII-S  Lourens Rijp, zoon van Willem Rijp (VI-L) en Cornelia van Oosten, is geboren 1782 of 1783, is overleden op woensdag 8 augustus 1855 te Delft. Lourens werd hoogstens 72 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

Lourens was gehuwd met Maria Rietbroek, dochter van Dirk Rietbroek en Geertruida Hasenberg. Maria is geboren 1781 of 1782, is overleden op maandag 28 september 1857 te Delft. Maria werd hoogstens 75 jaar, 8 maanden en 28 dagen.

Van Lourens en Maria zijn vier kinderen bekend:

1  Gertrudis Maria Rijp is geboren op maandag 9 september 1811 te Delft, is gedoopt (doopgetuigen waren Arie Rijp en Maria Rijgermans), zie VIII-AN.

2  Geertruij Maria Rijp is geboren op maandag 9 september 1811 te Delft.

3  Cornelia Rijp is geboren op woensdag 2 maart 1814 te Delft, is overleden op maandag 23 juli 1838 aldaar. Cornelia werd 24 jaar, 4 maanden en 21 dagen.

4  Lourens Rijp is geboren op dinsdag 5 februari 1822 te Pijnacker, is overleden op woensdag 27 april 1825 aldaar. Lourens werd 3 jaar, 2 maanden en 22 dagen.

VII-T  Leendert de Baas, zoon van Alexander de Baas en Neeltje Cornelis Quant (VI-M), deurwaarder, is geboren te Rijswijk, is gedoopt op zondag 4 juli 1784 aldaar (doopgetuige was Elisabeth de Baas), is overleden op dinsdag 30 november 1830 te Leiden. Leendert werd 46 jaar, 4 maanden en 26 dagen.

Leendert gaat in ondertrouw op vrijdag 3 januari 1806 te Leiden (Schepenhuwelijk), trouwt op zaterdag 18 januari 1806 aldaar op 21-jarige leeftijd met de hoogstens 19-jarige Dirkje Woltering, dochter van Jan Woltering en Wilhelmina Wiggers. Dirkje, naaister, is geboren 1786 of 1787 te Katwijk aan de Rijn, is overleden op zondag 2 juni 1839 te Leiden. Dirkje werd hoogstens 52 jaar, 5 maanden en 2 dagen.

Van Leendert en Dirkje zijn tien kinderen bekend:

1  Alexander Johannes de Baas is geboren op zondag 4 mei 1806 te Leiden, is gedoopt op zondag 11 mei 1806 aldaar NH, in de Marekerk (doopgetuigen waren Neeltje de Baas geb. Quant en Johannes Woltering), zie VIII-AO.

2  Johannes Alexander de Baas, kapitein bij het Oost-Indisch leger, is geboren op zaterdag 9 april 1808 te Leiden, is gedoopt op zondag 17 april 1808 aldaar NH, in de Marekerk (doopgetuigen waren Hermina Woltering en Alexander de Baas), is overleden op woensdag 30 mei 1849 aldaar. Johannes werd 41 jaar, 1 maand en 21 dagen.

Johannes is tijdens zijn verlof in Nederland overleden.

3  Neeltje Cornelia Wilhelmina de Baas, dienstmeid, is geboren op zaterdag 23 december 1809 te Leiden, is gedoopt op zondag 31 december 1809 aldaar NH, in de Marekerk (doopgetuigen waren Neeltje Cornelisdr. Quant en Jan Woltering), is overleden op zaterdag 31 januari 1885 aldaar. Neeltje werd 75 jaar, 1 maand en 8 dagen.

Neeltje trouwt op woensdag 8 mei 1833 te Arnhem op 23-jarige leeftijd (1) met de hoogstens 26-jarige Dirk Jan Pietjouw, zoon van Anthonij Pietjouw en Maria Grevestuk. Dirk, passementswerkknecht, is geboren 1806 of 1807. Neeltje trouwt op woensdag 9 april 1879 te Leiden op 69-jarige leeftijd (2) met de 68-jarige Abraham van der Putten, zoon van Isak van der Putten en Geertrui Brijer. Abraham is geboren op donderdag 11 oktober 1810 te Leiden.

Abraham was eerder gehuwd (1) met Elizabeth Kooreman.

4  Willem de Baas is geboren op vrijdag 6 september 1811 te Leiden, is gedoopt op zondag 15 september 1811 aldaar NH, in de Marekerk (doopgetuige was Willemina Woltering).

5  doodgeboren kind de Baas is doodgeboren op vrijdag 11 juni 1813 te Leiden.

6  Wilhelmina Cornelia de Baas is geboren op vrijdag 5 augustus 1814 te Leiden, is overleden op dinsdag 5 maart 1816 aldaar. Wilhelmina werd 1 jaar en 7 maanden.

7  Wilhelmina de Baas is geboren op zaterdag 8 februari 1817 te Leiden, is overleden op maandag 9 juni 1817 aldaar. Wilhelmina werd 4 maanden en 1 dag.

8  Pieter de Baas is geboren op donderdag 15 april 1819 te Utrecht.

9  Hendrik Jan de Baas is geboren op maandag 17 december 1821 te Arnhem, zie VIII-AP.

10  Barend de Baas is geboren op zaterdag 30 april 1825 te Arnhem, zie VIII-AQ.

VII-U  Agatha Johanna Riem, dochter van Martinus Riem en Marya Cornelis Quant (VI-N), is geboren op zondag 16 mei 1779 te Rijswijk, is gedoopt op zondag 16 mei 1779 aldaar, is overleden op maandag 8 september 1845 te 's Gravenhage. Agatha werd 66 jaar, 3 maanden en 23 dagen.

Agatha trouwt op vrijdag 25 juli 1800 te Nootdorp op 21-jarige leeftijd met de 28-jarige Leendert Vis, zoon van Willem Claasz. Vis en Jannetje Wilhelmina van Vliet. Leendert, rietdekker, is geboren op zondag 22 september 1771 te Berkel, is overleden op dinsdag 24 mei 1842 te Zevenhoven. Leendert werd 70 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

Van Leendert en Agatha zijn zeven kinderen bekend:

1  Jannetje Vis is geboren op donderdag 24 september 1801 te Nootdorp, is gedoopt op zondag 27 september 1801 (doopgetuige was Magchelt Vis), zie VIII-AR.

2  Martinus Riem Vis is geboren op zondag 28 augustus 1803 te Nootdorp, is gedoopt op zondag 4 september 1803 aldaar (doopgetuige was Maria Quant), zie VIII-AS.

3  Willem Adrianus Vis is geboren op donderdag 1 mei 1806 te Nootdorp, is gedoopt op zondag 11 mei 1806 aldaar (doopgetuige was Magchelje Vis), zie VIII-AT.

4  Cornelis Arend Vis is geboren op donderdag 8 september 1808 te Nootdorp, is gedoopt op zondag 18 september 1808 aldaar (doopgetuige was Catharina van Seventer).

5  Maria Catharina Vis is geboren op donderdag 9 augustus 1810 te Nootdorp, is gedoopt op zondag 12 augustus 1810 aldaar (doopgetuige was Catharina van Zeventer).

6  Catharina Vis is geboren op donderdag 2 september 1813 te Delft.

7  Lena Vis is geboren op donderdag 13 februari 1817 te Rijswijk, is overleden op donderdag 10 januari 1889 te Zuidland. Lena werd 71 jaar, 10 maanden en 28 dagen.

Lena trouwt op woensdag 7 juli 1841 te 's Gravenhage op 24-jarige leeftijd (1) met de 28-jarige Anthonius Johannes Mallein, zoon van Willem Mallein en Adriana Herst. Anthonius is geboren op maandag 21 september 1812 te Hillegersberg, is overleden op zondag 18 juni 1843 te 's Gravenhage. Anthonius werd 30 jaar, 8 maanden en 28 dagen. Lena trouwt op woensdag 29 augustus 1855 te 's Gravenhage op 38-jarige leeftijd (2) met de 39-jarige Jan Hendrik van Binsbergen, zoon van Dirk van Binsbergen en Hermina van Rhenes. Jan is geboren op vrijdag 15 december 1815 te Dodewaard, is overleden op donderdag 12 juli 1866 te Goudswaard. Jan werd 50 jaar, 6 maanden en 27 dagen. Lena trouwt op vrijdag 30 april 1869 te Goudswaard op 52-jarige leeftijd (3) met de 54-jarige Johannes van Essen, zoon van Lowies van Essen en Teuna Verburg. Johannes is geboren op dinsdag 6 september 1814 te Zuidland, is overleden op donderdag 5 maart 1896 aldaar. Johannes werd 81 jaar, 5 maanden en 28 dagen.

VII-V  Cornelis Arend Voorstad, zoon van Adrianus Voorstad en Marya Cornelis Quant (VI-N), meester metselaar, is geboren op woensdag 28 maart 1781, is gedoopt op zondag 31 maart 1782 te Rijswijk (doopgetuige was Alegonda Voorstad), is overleden op vrijdag 14 juli 1854 te Utrecht. Cornelis werd 73 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

Cornelis was gehuwd met Catharina van Zeventer ook genaamd Cato van Seventer, dochter van Daam van Zeventer en Pleuntje van Buijsen. Catharina is geboren rond april 1776 te Rijswijk, is overleden op woensdag 25 oktober 1843 aldaar. Catharina werd ongeveer 67 jaar en 6 maanden.

Van Cornelis en Catharina zijn zes kinderen bekend:

1  Adrianus Johannes Voorstad is geboren op zondag 5 januari 1806 te Rijswijk, is gedoopt op donderdag 9 januari 1806 aldaar (doopgetuigen waren Adrianus van Voorstad, Jan van Buijsen en Maria Quant).

2  Apolonia Neeltje Voorstad is geboren op vrijdag 17 april 1807 te Rijswijk, zie VIII-AU.

3  Maria Adelgond Voorstad is geboren rond juni 1809 te Rijswijk, is overleden op zondag 15 april 1827 aldaar. Maria werd ongeveer 17 jaar en 10 maanden.

4  Adrianus Cornelis Voorstad is als geboren aangegeven (getuige aangifte geboorte was Maria Quant), is geboren op dinsdag 10 september 1811 te Rijswijk, zie VIII-AV.

5  Martina Catharina Voorstad is geboren op donderdag 17 maart 1814 te Rijswijk, is overleden op zondag 9 april 1882 te Elburg. Martina werd 68 jaar en 23 dagen.

Martina trouwt op donderdag 1 november 1838 te Rijswijk op 24-jarige leeftijd met de hoogstens 24-jarige Pieter van der Wal, zoon van Willem van der Wal en Lijntje Huijzer. Pieter, gazfabrikant, is geboren 1813 of 1814 te Zegwaard, is overleden op zondag 28 maart 1875 te Elburg. Pieter werd hoogstens 61 jaar, 2 maanden en 25 dagen.

6  Daam Hendrik Voorstad is geboren op maandag 15 maart 1819 te Rijswijk, is overleden op dinsdag 7 september 1819 aldaar. Daam werd 5 maanden en 23 dagen.

VII-W  Johanna Bordewijk, dochter van Arent Bordewijk (VI-O) en Maria van Gorcum, is gedoopt in 1780 te 's Gravenhage, is overleden op woensdag 9 oktober 1839 aldaar. Johanna werd 59 jaar.

Johanna trouwt op zondag 28 augustus 1803 te 's Gravenhage op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Jacobus Sekreve, zoon van Hendrik Sekreve en Maria van de Meas. Jacobus, dienaar van de politie, is gedoopt op donderdag 28 augustus 1777 te Leiden, is overleden op vrijdag 18 mei 1821 te 's Gravenhage. Jacobus werd 43 jaar, 8 maanden en 20 dagen.

Van Jacobus en Johanna zijn negen kinderen bekend:

1  Hendrik Sekreve is geboren op woensdag 18 januari 1804 te 's Gravenhage, is overleden op zondag 22 januari 1804 aldaar. Hendrik werd 4 dagen.

2  Maria Adriana Sekreve is geboren op dinsdag 26 februari 1805 te 's Gravenhage, zie VIII-AW.

3  Pieternella Sekreve is geboren op vrijdag 17 april 1807 te 's Gravenhage, zie VIII-AX.

4  Arend Jacobus Sekreve is geboren op vrijdag 4 mei 1810 te 's Gravenhage.

5  Jacobus Sekreve is geboren op donderdag 30 juli 1812 te 's Gravenhage, is overleden op zondag 25 april 1852 aldaar. Jacobus werd 39 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

Jacobus trouwt op woensdag 13 mei 1840 te 's Gravenhage op 27-jarige leeftijd met de hoogstens 38-jarige Klaasje de Graaf ook genaamd Clazina, dochter van Albert Stevens de Graaf en Eva Hendrika Tater. Klaasje is geboren 1801 of 1802 te Schokland.

Clazina vertrok na het overlijden van haar man naar Rheden.

6  Johanna Sekreve is geboren op donderdag 30 juli 1812 te 's Gravenhage, is overleden op zaterdag 1 november 1817 aldaar. Johanna werd 5 jaar, 3 maanden en 2 dagen.

7  Arend Sekreve is geboren op zaterdag 1 juni 1816 te 's Gravenhage, is overleden op woensdag 9 oktober 1816 aldaar. Arend werd 4 maanden en 8 dagen.

8  Carolina Sekreve is geboren op zaterdag 16 augustus 1817 te 's Gravenhage, zie VIII-AY.

9  Johannes Sekreve is geboren op zaterdag 12 juni 1819 te 's Gravenhage, zie VIII-AZ.

VII-X  Petronella Bordewijk ook genaamd Pieternella, dochter van Arent Bordewijk (VI-O) en Maria van Gorcum, naaister, is gedoopt op vrijdag 13 juni 1783 te 's Gravenhage, is overleden op woensdag 17 maart 1819 aldaar. Petronella werd 35 jaar, 9 maanden en 4 dagen.

Aanvankelijk werd in deze Parenteel ook Carel Willem Kronenberger en zijn nazaten opgenomen. Carel was een zoon van Willem Kronenberger en Petronella Bordewijk. (ongehuwd)
Volgens de huwelijksaantekening van Carel Willem Kronenberger d.d. 24 oktober 1832 te Egem (Brugge) is zijn moeder te Amsterdam overleden op 30 maart 1819.
Mijn achterneef Cornelis Johannes de Vries uit Volendam, die ook deel uitmaakt van deze Parenteel, las in deze overlijdensaantekening dat deze Petronella Bordewijk inderdaad op die datum overleed en wel als weduwe van van Jan van den Berg, oud 36 jaar, naaister en geboren te Amsterdam.
De Petronella Bordewijk die met Johannes Dietz huwde overleed te 's Gravenhage op 17 maart 1819, met de vermelding dat zij echtgenoot was van Johannes Dietz en dochter van Arent Bordewijk en Maria van Gorcum en was overleden in de ouderdom van 34 (?) jaren.
Een persoonsverwisseling dus.
Of de Amsterdamse Petronella misschien toch een plaats heeft in deze Parenteel zal nader worden onderzocht.

Petronella trouwt op zondag 11 december 1808 te 's Gravenhage op 25-jarige leeftijd met de 30-jarige Johannes Dietz, zoon van Peter Dietz en Magdalena Tossens. Johannes, kleermaker, is geboren op zaterdag 27 december 1777 te Altkrautheim, is rooms katholiek gedoopt, is overleden op zondag 3 september 1826 te 's Gravenhage. Johannes werd 48 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

In de huwelijksaantekening van Johannes (Weduwnaar van: Widower of: Pieternella Bordewijk) en Marie Elisabeth Tostes staat geschreven dat de geboortedatum van Johannes niet 28 januari 1779 is maar 27 december 1777. Tevens wordt vermeld dat de naam van ouders van Johannes zijn: Petrus Dietz en Magdalena Tossens. Verder in de akte staat geschreven dat de moeder van Johannes niet Magdalena heet maar Maria.

Johannes was later gehuwd (2) met Marie Elisabeth Tosses.

Van Johannes en Petronella zijn vijf kinderen bekend:

1  Johannes Michael Dietz is geboren op vrijdag 29 september 1809 te 's Gravenhage, is rooms katholiek gedoopt.

2  Petronella Dietz is geboren op maandag 18 februari 1811 te 's Gravenhage, is rooms katholiek gedoopt, zie VIII-BA.

3  Johannes Peter Dietz is geboren op woensdag 12 augustus 1812 te 's Gravenhage, is rooms katholiek gedoopt, zie VIII-BB.

4  Maria Magdalena Dietz is geboren op donderdag 12 mei 1814 te 's Gravenhage, is rooms katholiek gedoopt, zie VIII-BC.

5  Franciscus Dietz is geboren op zaterdag 25 april 1818 te 's Gravenhage, is rooms katholiek gedoopt, zie VIII-BD.

VII-Y  Johannes Bordewijk, zoon van Arent Bordewijk (VI-O) en Maria van Gorcum, sjouwer, is geboren te Breda, is gedoopt op zondag 15 mei 1785 aldaar in de Grote Kerk, is overleden op vrijdag 19 april 1822 te 's Gravenhage. Johannes werd 36 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

Johannes was gehuwd met Barendina Roks ook genaamd Dientje en Berdiena. Barendina is geboren 1773 of 1774 te Aalten, is overleden op vrijdag 26 juni 1818 te 's Gravenhage. Barendina werd hoogstens 44 jaar, 5 maanden en 26 dagen.

Van Johannes en Barendina is een kind bekend:

1  Johanna Barendina Bordewijk is geboren op zaterdag 3 augustus 1816 te 's Gravenhage (aangegeven door Johannes Dietz, kleermaker), zie VIII-BE.

VII-Z  Dirk Bordewijk, zoon van Arent Bordewijk (VI-O) en Maria van Gorcum, is geboren 1787 of 1788 te 's Gravenhage, is overleden op vrijdag 2 december 1831 aldaar. Dirk werd hoogstens 43 jaar, 11 maanden en 1 dag.

Dirk trouwt op woensdag 24 juli 1816 te 's Gravenhage op hoogstens 28-jarige leeftijd met de hoogstens 30-jarige Louwerina Maria Kistler ook genaamd Kestler, dochter van Gerhardus Kistler en Johanna Maria van Reulo. Louwerina, dienstmaagd, is geboren 1785 of 1786 te Haastrecht, is overleden op zondag 8 maart 1863 te 's Gravenhage. Louwerina werd hoogstens 77 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

Van Dirk en Louwerina zijn zes kinderen bekend:

1  Johannes Bordewijk is geboren op zaterdag 5 april 1817 te 's Gravenhage, zie VIII-BF.

2  Dirk Bordewijk is geboren op zaterdag 18 maart 1820 te 's Gravenhage, zie VIII-BG.

3  Pieter Bordewijk is geboren op donderdag 1 mei 1823 te 's Gravenhage, is overleden op vrijdag 6 juni 1823 aldaar. Pieter werd 1 maand en 5 dagen.

4  Jacoba Susanna Bordewijk is geboren op maandag 16 augustus 1824 te 's Gravenhage, is overleden op dinsdag 6 juni 1826 aldaar. Jacoba werd 1 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

5  Arend Petrus Bordewijk is geboren op donderdag 18 oktober 1827 te 's Gravenhage, is overleden op vrijdag 23 november 1827 aldaar. Arend werd 1 maand en 5 dagen.

6  Jacobus Hermanus Bordewijk is geboren op donderdag 18 oktober 1827 te 's Gravenhage (laatst geborene), is overleden op dinsdag 29 november 1831. Jacobus werd 4 jaar, 1 maand en 11 dagen.

VII-AA  Hendrik Bordewijk, zoon van Arent Bordewijk (VI-O) en Maria van Gorcum, voerman en koetsier, is geboren 1795 of 1796 te 's Gravenhage, is overleden op maandag 9 november 1868 aldaar. Hendrik werd hoogstens 72 jaar, 10 maanden en 9 dagen.

Hendrik trouwt op woensdag 12 februari 1817 te 's Gravenhage op hoogstens 21-jarige leeftijd (1) met de hoogstens 21-jarige Hendrica Elizabeth Endlich ook genaamd Hendrica Elisabeth, dochter van Hermanus Endlich en Agatha Gerardina Wijsrock. Hendrica, naaister, is geboren 1795 of 1796 te 's Gravenhage, is overleden op woensdag 12 januari 1859 aldaar. Hendrica werd hoogstens 63 jaar en 12 dagen.

Van Hendrik en Hendrica zijn zeven kinderen bekend:

1  Hermanus Bordewijk is geboren op woensdag 12 november 1817 te 's Gravenhage, is overleden op maandag 24 augustus 1818 aldaar. Hermanus werd 9 maanden en 12 dagen.

2  Hermanus Bordewijk is geboren op maandag 28 juni 1819 te 's Gravenhage, zie VIII-BH.

3  Agatha Gerardina Bordewijk is geboren op zondag 1 juli 1821 te 's Gravenhage, zie VIII-BI.

4  Hendrica Elisabeth Bordewijk is geboren op zaterdag 14 juni 1823 te 's Gravenhage.

5  George Johannes Gerardus Bordewijk, kolenkooper en koopman, is geboren op maandag 14 maart 1825 te 's Gravenhage, is overleden op woensdag 10 november 1897 aldaar. George werd 72 jaar, 7 maanden en 27 dagen.

George trouwt op woensdag 14 januari 1857 te 's Gravenhage op 31-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Alida Cornelia van den Dungen, dochter van Jan van den Dungen en Cornelia Anna Ketting. Alida is geboren op vrijdag 12 februari 1836 te 's Gravenhage, is overleden op donderdag 26 januari 1893 aldaar. Alida werd 56 jaar, 11 maanden en 14 dagen. George trouwt op donderdag 13 juni 1895 te Rijswijk op 70-jarige leeftijd (2) met de 47-jarige Christina Johanna Mirande, dochter van Theodorus Johannes Mirande en Johanna Briedé. Christina is geboren op zaterdag 25 december 1847 te 's Gravenhage, is overleden op vrijdag 13 maart 1931 aldaar. Christina werd 83 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

Christina was eerder gehuwd (1) met Willem Jacobus Koolhoven.

6  Hendrica Philippina Bordewijk is geboren op dinsdag 13 februari 1827 te 's Gravenhage, zie VIII-BJ.

7  Ferdinand Hendrik Bordewijk is geboren op woensdag 26 mei 1830 te 's Gravenhage, is overleden op zondag 10 november 1912 aldaar. Ferdinand werd 82 jaar, 5 maanden en 15 dagen.

Ferdinand was gehuwd met Anna Mathilde Wilhelmina Johanns. Anna is geboren op dinsdag 25 februari 1834 te Oldenburg.

Hendrik trouwt op woensdag 1 mei 1861 te 's Gravenhage op hoogstens 65-jarige leeftijd (2) met de hoogstens 54-jarige Alida van Poeteren, dochter van Adrianus van Poeteren en Klara Elizabeth Bakker. Alida is geboren 1806 of 1807 te 's Gravenhage, is overleden op donderdag 21 augustus 1879. Alida werd hoogstens 72 jaar, 7 maanden en 21 dagen.

VII-AB  Gerrit Bordewijk ook genaamd Gerret, zoon van Johannes Bordewijk (VI-Q) en Alida Schouten, is gedoopt op donderdag 19 mei 1785 te Rotterdam (in de tweede Lomberstraat) (doopgetuige was Gerdijna Koenen), is overleden op donderdag 25 mei 1871 aldaar. Gerrit werd 86 jaar en 6 dagen.

Gerrit trouwt op zaterdag 11 juni 1808 te Rotterdam op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Maria Verboom, dochter van Diert Verboom en Barbara Blokkeland. Maria is geboren in 1788 te Schoonderloo, is overleden op maandag 11 juni 1849 te Rotterdam. Maria werd 61 jaar.

Van Gerrit en Maria zijn negen kinderen bekend:

1  Aaltje Bordewijk is geboren op vrijdag 23 maart 1810 te Rotterdam (Botersloot I 79), is gedoopt op zondag 25 maart 1810 aldaar (doopgetuige was Aaltje Schouten).

2  Aaltje Bordewijk is geboren op woensdag 17 juli 1811 te Rotterdam (Botersloot I 79), is gedoopt op zondag 28 juli 1811 aldaar (doopgetuige was Aaltje Schouten), is overleden op woensdag 26 november 1902 aldaar (kinderloos). Aaltje werd 91 jaar, 4 maanden en 9 dagen.

Aaltje trouwt op woensdag 18 september 1833 te Rotterdam op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Wouter Ketting, zoon van Pieter Ketting en Maria Kersten. Wouter is geboren op zondag 25 september 1808 te Kralingen, is gedoopt op zondag 9 oktober 1808 aldaar (doopgetuige was Plonia Ketting), is overleden op donderdag 19 november 1863 te Rotterdam. Wouter werd 55 jaar, 1 maand en 25 dagen.

3  Barbara Bordewijk is geboren op donderdag 26 augustus 1813 te Rotterdam, zie VIII-BK.

4  Johannes Bordewijk is geboren op zaterdag 5 augustus 1815 te Rotterdam, zie VIII-BL.

5  Diderika Bordewijk is geboren op zaterdag 22 november 1817 te Rotterdam, is overleden op dinsdag 3 juli 1849 aldaar. Diderika werd 31 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

Diderika trouwt op woensdag 15 december 1847 te Rotterdam op 30-jarige leeftijd met de 29-jarige Dirk Stok, zoon van Hermannus Stok en Dirkje Vrooman. Dirk is geboren op woensdag 30 september 1818 te Rotterdam, is overleden op vrijdag 8 april 1892 aldaar. Dirk werd 73 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

Dirk was later gehuwd (2) met Johanna Louiza Takkenburg.

6  Gerrit Bordewijk is geboren op maandag 15 mei 1820 te Rotterdam, is overleden op woensdag 10 januari 1849 aldaar (op een schip). Gerrit werd 28 jaar, 7 maanden en 26 dagen.

7  Maria Pietronalla Bordewijk is geboren op vrijdag 4 oktober 1822 te Rotterdam, is overleden op zondag 4 januari 1891 aldaar. Maria werd 68 jaar en 3 maanden.

8  Reinier Bordewijk is geboren op dinsdag 31 mei 1825 te Wageningen, zie VIII-BM.

9  Jacobus Marianus Bordewijk is geboren op dinsdag 21 oktober 1828 te Dodewaard, is overleden op zondag 13 juni 1880 te Rotterdam. Jacobus werd 51 jaar, 7 maanden en 23 dagen.

Jacobus trouwt op woensdag 4 augustus 1858 te Rotterdam op 29-jarige leeftijd met de 29-jarige Margaretha Pieternella van der Hoeven, dochter van Gerardus Hendricus van der Hoeven en Jannetje Maria Alida de Groot. Margaretha is geboren op maandag 10 november 1828 te 's Gravenhage.

VII-AC  Reinier Bordewijk, zoon van Johannes Bordewijk (VI-Q) en Alida Schouten, is gedoopt op zondag 18 februari 1787 te Rotterdam (Lombertstraat) (doopgetuige was Rijnira Hoegen), is overleden op dinsdag 22 september 1857 aldaar. Reinier werd 70 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

Reinier gaat in ondertrouw op zaterdag 10 februari 1810 te Rotterdam, trouwt op zondag 25 februari 1810 aldaar op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Catharina Elisabeth Schimmel, dochter van Frederik Wilhelm Bernard Schimmel en Hendrina Schuurman. Catharina is geboren te Rotterdam (Botersloot), is gedoopt op donderdag 20 november 1788 aldaar (doopgetuigen waren Jan Schuurman en Alida van Duijl), is overleden op dinsdag 5 mei 1874 aldaar. Catharina werd 85 jaar, 5 maanden en 15 dagen.

Van Reinier en Catharina zijn acht kinderen bekend:

1  Johannes Bordewijk, wonende te 's Gravenhage, is geboren op zondag 28 juli 1811 te Rotterdam (Oppert F 32), is gedoopt op donderdag 8 augustus 1811 aldaar (doopgetuigen waren Johannes Bordewijk en Aaltje Schouten), is overleden op maandag 17 december 1860 aldaar (ongehuwd). Johannes werd 49 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

2  Hendrina Margaretha Bordewijk is geboren op donderdag 29 juli 1813 te Rotterdam, zie VIII-BN.

3  Petronella Bordewijk is geboren op zondag 9 juli 1815 te Rotterdam, is overleden op vrijdag 22 januari 1886 aldaar. Petronella werd 70 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

4  Anna Agneta Bordewijk is geboren op vrijdag 24 oktober 1817 te Rotterdam, is overleden op vrijdag 14 december 1894 aldaar. Anna werd 77 jaar, 1 maand en 20 dagen.

5  Catharina Elizabeth Bordewijk is geboren op vrijdag 28 juli 1820 te Rotterdam, is overleden op donderdag 29 januari 1857 aldaar (ongehuwd). Catharina werd 36 jaar, 6 maanden en 1 dag.

6  Reinier Bordewijk, wonende te Rotterdam, is geboren op woensdag 5 maart 1823 aldaar, is overleden op donderdag 27 mei 1869 te Brugge (B). Reinier werd 46 jaar, 2 maanden en 22 dagen.

7  Frederik Willem Bernard Bordewijk is geboren op vrijdag 13 mei 1825 te Rotterdam, is overleden op zaterdag 4 juli 1840 aldaar. Frederik werd 15 jaar, 1 maand en 21 dagen.

8  Aaltje Bordewijk is geboren op dinsdag 9 september 1828 te Rotterdam, zie VIII-BO.

VII-AD  Petronella Bordewijk, dochter van Johannes Bordewijk (VI-Q) en Alida Schouten, is geboren op zondag 30 januari 1791 te Rotterdam (Botersloot), is gedoopt op donderdag 3 februari 1791 aldaar (doopgetuige was Reijntje Hoegen), is overleden op woensdag 25 juni 1862 aldaar. Petronella werd 71 jaar, 4 maanden en 26 dagen.

Petronella trouwt op woensdag 19 augustus 1829 te Rotterdam op 38-jarige leeftijd met de 45-jarige Wessel Koops, zoon van Jan Koops en Petronella van Wouw. Wessel is geboren op zondag 16 november 1783 te Hillegersberg, is overleden op zaterdag 14 juni 1834 te Rotterdam. Wessel werd 50 jaar, 6 maanden en 29 dagen.

Wessel was eerder gehuwd (1) met Apolonia Ketting.

Van Wessel en Petronella is een kind bekend:

1  Lena Neeltje Pietronella Koops is geboren op woensdag 23 juni 1830 te Rotterdam, is overleden op zondag 6 april 1862 aldaar. Lena werd 31 jaar, 9 maanden en 14 dagen.


Generatie VIII

VIII-A  Jan Quant, zoon van Cornelis Quant (VII-A) en Ingetje van den Bosch, opzichter bij de waterstaat, is gedoopt op donderdag 17 februari 1763 te Zoeterwoude (ZH) (doopgetuigen waren Arij van Zoest en Martijntje van den Bos), is overleden op zaterdag 21 september 1822 te 't Zand (NH) aan de nieuwe kanaalsluis, na eene galkoorts van slechts 4 dagen.. Jan werd 59 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

Jan was sluiswachter op de grote zeesluis in het Noordhollands kanaal te 't Zand. Hij woonde aan deze sluis.
Hij is dus gestorven voor de officiële ingebruikname van het kanaal op 4 december 1824.

Jan gaat in ondertrouw op zondag 14 februari 1790 te Rotterdam, trouwt op dinsdag 2 maart 1790 aldaar op 27-jarige leeftijd met de 19-jarige Alida van Duura, dochter van Passchier van Duura en Elisabeth van Pekwijk. Alida is gedoopt op zondag 18 maart 1770 te Rotterdam (aan het Oost Eijnde) (doopgetuige was Anna Margareta van Pekwijk), is overleden op vrijdag 30 maart 1821 te Zijpe (NH) na eene bedlegering van zeven en een halve maand, met smertelijk lijden in den ouderdom van 49 jaren en 20 dagen, aan de Nieuwe Sluis bij 't Zand.. Alida werd 51 jaar en 12 dagen.

Beide woonden bij huwelijk aan de Goudse weg, bij de geboorte van Liesebeth woonden zij op de hoek van de Mannelaan of Gasthuislaan.

Van Jan en Alida zijn negen kinderen bekend:

1  Cornelis Quant is geboren op donderdag 13 januari 1791 te Rotterdam (op de Goudseweg), is gedoopt op zondag 23 januari 1791 aldaar (doopgetuige was Engeltje van den Bosch), zie IX-A.

2  Passchier Quant, opperschrijver van Z.M. Eskader in Nederl. Indië, is geboren op zaterdag 16 november 1793 te Rotterdam (op de Goudseweg), is gedoopt op zondag 24 november 1793 aldaar (doopgetuige was Betje Pekwijk), is overleden op maandag 6 mei 1822 te Weltevreden. Passchier werd 28 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

3  Klaas Quant ook genaamd Nicolaas is geboren op donderdag 1 september 1796 te Rotterdam (op de Goudseweg), is gedoopt op zondag 11 september 1796 aldaar (doopgetuige was Klaas Quant), is ongehuwd overleden op zaterdag 20 maart 1847 te Petten (stierf zonder beroep, aangegeven door zijn broers Jan en Pieter ). Klaas werd 50 jaar, 6 maanden en 19 dagen.

4  Jan Quant is geboren op maandag 13 mei 1799 te Rotterdam (op de Goudseweg), is gedoopt op donderdag 23 mei 1799 aldaar (in de Grote Kerk), zie IX-B.

5  Liesebeth Quant is geboren op maandag 22 maart 1802 te Rotterdam (op de Mannelaan), is gedoopt op zondag 11 april 1802 aldaar, zie IX-C.

6  Pieter Quant is geboren op maandag 1 oktober 1804 te Rotterdam (op de Mannelaan bij de Goudscheweg), is gedoopt op zondag 14 oktober 1804 aldaar (in de Oosterkerk) (doopgetuigen waren Pieter Quant en C. Lieffers), zie IX-D.

7  Ingetje Quant is geboren op maandag 2 november 1807 te Rotterdam, is gedoopt op zondag 15 november 1807 aldaar (doopgetuigen waren Pieter Bijl en Aplonia van Duren), zie IX-E.

8  Hendrik Quant is geboren op zondag 18 november 1810 te Rotterdam (op de Mannelaan), is gedoopt op zondag 2 december 1810 aldaar (doopgetuigen waren Hendrik Snikkeres en Antje van Duure), is overleden op vrijdag 25 september 1863 aldaar. Hendrik werd 52 jaar, 10 maanden en 7 dagen.

Hendrik trouwt op woensdag 8 juli 1857 te Rotterdam op 46-jarige leeftijd met de 42-jarige Wilhelmina Wolvekamp ook genaamd Wolvekam, dochter van Pieter Wolvekamp en Antje van den Bos. Wilhelmina is geboren op maandag 20 februari 1815 te Rotterdam, is overleden op dinsdag 1 april 1884 aldaar. Wilhelmina werd 69 jaar, 1 maand en 12 dagen.

Wilhelmina was eerder gehuwd (1) met Cornelis Blom.

9  Abraham Quant, winkelier, wonende te Rotterdam, is geboren op woensdag 1 februari 1815 aldaar, is overleden op zaterdag 18 augustus 1877 te Leeuwarden (in de strafgevangenis). Abraham werd 62 jaar, 6 maanden en 17 dagen.

Abraham was ongehuwd. Hij overleed in de strafgevangenis te Leeuwarden. Zijn overlijden werd aangegeven door Hendrikus de Rooze, commies aan de strafgevangenis en Allert Hopman ordonance (bewaker).
In 1851 woonde Abraham aan de Kortebaanstraat 10-279. Vanaf 1856 t/m 1860 woonde hij aan de Breedstraat 10-428, hij was toen kruidenier. In 1862 en daarna komt hij niet meer voor in de adresboeken van Rotterdam.
Abraham is veroordeeld door het Gerechtshof te 's Gravenhage bij vonnis d.d. 10 februari 1876 tot een tuchtstraf van 5 jaar. Het gepleegde delict betreft diefstal uit een bewoond huis door inbraak.

VIII-B  Hermanus Cornelis Enck, zoon van Jan Derck Enck en Magdalena Quant (VII-B), chirurgijn major, is gedoopt op woensdag 29 november 1769 te Amsterdam (in de Nieuwe kerk) (doopgetuigen waren Engeltje van den Bosch en Cornelis Quant), is overleden voor 1825. Hermanus werd hoogstens 55 jaar, 1 maand en 3 dagen.

Hermanus trouwt op zondag 16 mei 1802 te Rotterdam op 32-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Johanna Carels (Naatje). Johanna is geboren rond december 1778 te Norden (D), is overleden op zaterdag 2 juli 1825 te Rotterdam. Johanna werd ongeveer 46 jaar en 7 maanden.

Van Hermanus en Johanna is een kind bekend:

1  Barend Henderik Enck is geboren op zaterdag 5 mei 1810 te Amsterdam, is gedoopt op woensdag 9 mei 1810 aldaar (in de Nieuwe kerk) (doopgetuigen waren Maria Enck en Barend Henderik Mulder), is overleden op vrijdag 21 oktober 1814 te Rotterdam (in de overlijdensaantekening (Genlias) wordt de vader Johannes Cornelis Enck genoemd). Barend werd 4 jaar, 5 maanden en 16 dagen.

VIII-C  Jan Quant, zoon van Klaas Quant (VII-C) en Hendrina Teering, oppasser en kledermaker, is gedoopt op zondag 21 november 1779 te Leiden (in de Pieterskerk) (doopgetuige was Cornelia van Oyen), is overleden op dinsdag 30 september 1845 aldaar. Jan werd 65 jaar, 10 maanden en 9 dagen.

Jan gaat in ondertrouw op donderdag 9 augustus 1810 te Leiden op 30-jarige leeftijd (1) met de hoogstens 36-jarige Johanna Rijst ook genaamd Anna Sophia Rijs, dochter van Carel Otto Rijst en Margaretha Mahie. Johanna is geboren 1773 of 1774 te Leiden, is overleden op maandag 3 november 1817 aldaar. Johanna werd hoogstens 43 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

Van Jan en Johanna zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrina Quant is rooms katholiek gedoopt op woensdag 26 juni 1811 te Leiden (doopgetuige was Anna Mali), is overleden op donderdag 27 juni 1822 aldaar (in het armen weeshuis, vader afwezig). Hendrina werd 11 jaar en 1 dag.

2  Alida Sophia Kwant is geboren op zondag 11 mei 1817 te Leiden (de vader ligt in het Cecilia ziekenhuis), is overleden op zaterdag 20 december 1817 aldaar R.C. weeshuis, volgens de overlijdensaantekening wonen de ouders in Utrecht?!. Alida werd 7 maanden en 9 dagen.

Jan trouwt op donderdag 13 augustus 1835 te Leiden op 55-jarige leeftijd (2) met de 46-jarige Catharina Maria Kemp, dochter van Andries Kemp en Hendrica Keer. Catharina, dienstbode, wonende te Leiden, is geboren te Amsterdam, is gedoopt op zaterdag 13 december 1788 aldaar, is overleden op donderdag 20 april 1843 te Voorschoten. Catharina werd 54 jaar, 4 maanden en 7 dagen.

Jan trouwt op donderdag 30 mei 1844 te Leiden op 64-jarige leeftijd (3) met de 53-jarige Johanna van der Boon, dochter van Japikse van der Boon en Maartje van der Guijt. Johanna is geboren op woensdag 11 mei 1791 te Katwijk aan Zee.

VIII-D  Johannes Christianus van Oudendorp Chimaer ook genaamd Johannes Christianus Chimaer van Oudendorp, zoon van Mr. Daniel Nicolaes van Oudendorp Chimaer en Alida Quant (VII-D), assistentsurnumerair, is geboren op maandag 12 mei 1800 te Leiden, is gedoopt op zondag 18 mei 1800 aldaar (in de Hogelandsche Kerk), is overleden op woensdag 13 juni 1866 aldaar, is begraven aldaar. Johannes werd 66 jaar, 1 maand en 1 dag.

Johannes trouwt op zaterdag 25 november 1826 te Deventer op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Anna Maria Jackson, dochter van Robbert Jackson en Geertruida Engeline Terville. Anna is geboren op vrijdag 10 augustus 1804 te Naarden, is overleden op woensdag 3 juni 1874 te Leiden, is begraven aldaar. Anna werd 69 jaar, 9 maanden en 24 dagen.

Van Johannes en Anna is een kind bekend:

1  Govert Willem Chimaer van Oudendorp is geboren op zondag 2 september 1827 te Leiden, is overleden op woensdag 1 oktober 1851 aldaar (na een langdurig smartelijk lijden, enig kind), is begraven aldaar. Govert werd 24 jaar en 29 dagen.

VIII-E  Pieter Johannes Lavinus Quant, zoon van Pieter Quant (VII-E) en Lavina Catharina Lieffers, hoofdingenieur bij de marine te Hellevoetsluis, is geboren op dinsdag 30 november 1802 te 's Gravenhage, is overleden op donderdag 23 februari 1865 te Gouda. Pieter werd 62 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

Het gezin is in oktober 1852 van Amsterdam naar Hellevoetsluis verhuisd.

Pieter Johannes Lavinus Quant hoofdingenieur der Marine te Hellevoetsluis wonende aldaar verklaart dat zijn grootmoeder Johanna van Leeuwen weduwe van Johannes Lieffers bij haar testament op 01/09/1834 voor nts J.G. va der Haak te den Haag verleden aan de 5 toen geboren of ontvangen kinderen van genoemde Quant heeft vermaakt 20.000 gld Nationale Werkelijke 2½% schuld met vermaking van het vruchtgebruik aan genoemde Quant gedurende zijn leven en dat na het overlijden van de testatrice door haar executeurs dat kapitaal van 20.000 gld is ingeschreven in het Grootboek der Nationale schuld als een afgezonderd kapitaal uit de boedel van de weduwe van Johannes Lieffers en door haa rgelegateerd aan de kinderen van haar kleinzoon genoemde Quant onder de last van het vruchtgebruik voormeld. Het jongste kind Frederika Johanna Wilhelmina op 15/05/1836 is overleden ten gevolge waarvan de eigendom zich met het vruchtgebruik heeft verenigd voor 2000 gld welke in 1836 tbv Quant en zijn echtgenote is afgeschreven. In 1844 is 1000 gld afgeschreven om te voldoen aan de wet op de vrijwillige negatiatie en daarentegen 500 gld overgeschreven op het grootboek. Hij wil thans afstand doen van het vruchtgebruik tbv zijn zoon Johannes Quant aan hem toekomende groot 2000 gld zonder enig voorbehoud.
Aktenummer: 124
Aktedatum: 09/06/1854
Naam notaris: Louis Mijnard van Kruijne
Aard van de akte: depositie
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer: 0021


Pieter Johannes Lavinus Quant hoofd ingenieur der marine te Hellevoetsluis en wonende aldaar. Hij verklaart dat de grootmoeder van zijn vrouw Johanna van Leeuwen weduwe van Johannes Lieffers bij haar testament op 01/09/1834 voor nts J.G. van der Haak te ´s-Gravenhage aan de 5 toen geboren of ontvangen kinderen van Lavinus Quant voormeld heeft vermaakt 20.000 gld Nationale werkelijke 2½% schuld met vermaking van het vruchtgebruik aan Lavinus Quant gedurende zijn leven. Tengevolge van het overlijden van de testatrice hebben Johannes van Hees en Jean Joachim Gosselen als executeurs van haar uiterste wil het kapitaal van 20.000 gld is ingeschreven op het voormelde grootboek ten name van Lieffers/Johannes van Hees en Jean Joachim Gosselen te ´s-Gravenhage als administrateurs van een afgezonderd kapitaal uit de boedel van Johanna van Leeuwen weduwe Johannes Lieffers door haar gelegateerd aan de kinderen van haar kleinzoon Pieter Johannes Lavinus Quant met name Lavina Johanna Christina Petronella, Willem Johannes, Johannes, Pieter Alexander en Frederica Johanna Wilhelmina Quant onder de last van levenslang vruchtgebruik tbv haar kleinzoon. Hij verklaart dat het jongste kind Frederica Johanna Wilhelmina op 15/05/1836 is overleden, tengevolge waarvan de eigendom zich met het vruchtgebruik heeft verenigd voor een bedrag van 2000 gld, welke in 1836 tbv hem en zijn vrouw is en dat in 1834 is afgeschreven 1000 gld om te voldoen aan de wet op de vrijwillige negociatie op het grootboek der 3% rentegevende schuld tnv als voren. Bij het meerderj. worden van het oudste kind Lavina Johanna Christina Petronella aan haar is afgeschreven 4000 gld rentende 2½% en 100 gld 3% rentende schuld ten gevolge van de afstand van het vruchtgebruik van dat gedeelte door Quant te haren behoeve gedaan, blijkens akte op 25/03/1850 voor notaris Bruno Tideman te Amsterdam verleden en dat zijn zoon Willem Johannes op 15 september 1852 meerderjarig is geworden. Hij doet eveneens afstand tbv

Vervolg akte: genoemde zoon van het vruchtgebruik van een bedrag van 4000 gld nationale 2½% schuld en 100 gld 3% rente.  
Aktenummer: 173  
Aktedatum: 28/09/1852  
Naam notaris: Louis Mijnard van Kruijne  
Aard van de akte: overeenkomst  
Toegangsnummer:  110 Notarissen  
Inventarisnummer:  0018

Pieter was gehuwd met Johanna Christina Friederica Blanken, dochter van Willem Jansz. Blanken en Wilhelmina Neuhaus. Johanna is geboren 1803 of 1804 te Emden (D), is overleden op zondag 3 juli 1853 te Hellevoetsluis. Johanna werd hoogstens 49 jaar, 6 maanden en 2 dagen.

Van Pieter en Johanna zijn tien kinderen bekend:

1  Lavina Johanna Christina Petronella Quant is geboren op maandag 5 maart 1827 te Rotterdam, zie IX-F.

2  Pieter Quant is geboren op donderdag 22 mei 1828 te Rotterdam, is overleden op woensdag 21 augustus 1833 te Amsterdam (na een smartelijk lijden van ruim negen weken). Pieter werd 5 jaar, 2 maanden en 30 dagen.

3  Willem Johannes Quant is geboren op dinsdag 15 september 1829 te Rotterdam.

4  Johannes Quant is geboren op donderdag 26 mei 1831 te Amsterdam, zie IX-G.

5  Alexander Quant is geboren op woensdag 31 oktober 1832 te Amsterdam, is overleden op woensdag 18 september 1833 aldaar. Alexander werd 10 maanden en 18 dagen.

6  Pieter Alexander Quant is geboren op woensdag 16 oktober 1833 te Amsterdam, is overleden rond 1855. Pieter werd ongeveer 22 jaar.

Pieter vertrok in maart 1855 vanuit Hellevoetsluis als ligtmatroos met het nederlands schoenerschip St. Helena met kapitein Sterkenburg, naar Australië. Hij is niet weer thuisgekomen.

7  Friederika Johanna Wilhelmina Quant is geboren op zondag 11 oktober 1835 te Amsterdam, is overleden op zondag 15 mei 1836 aldaar. Friederika werd 7 maanden en 4 dagen.

8  Alexander Quant is geboren op dinsdag 25 april 1837 te Amsterdam, is overleden op donderdag 21 december 1837 aldaar. Alexander werd 7 maanden en 26 dagen.

9  Susanna Wilhelmina Quant is geboren op zaterdag 2 februari 1839 te Amsterdam, zie IX-H.

10  Wilhelmina Johanna Quant is geboren op vrijdag 24 september 1841 te Amsterdam, is overleden op zaterdag 14 januari 1843 aldaar (na een langdurig lijden). Wilhelmina werd 1 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

VIII-F  Alida van den Akker ook genaamd Aaltje, dochter van Aalbrecht van den Akker en Maartje Zaal (VII-G), is geboren op maandag 3 oktober 1785 te Berkel en Rodenrijs, is gedoopt op zondag 9 oktober 1785 aldaar (doopgetuige was Aaltje Quant), is overleden op vrijdag 18 december 1863 te Noord-Waddinxveen. Alida werd 78 jaar, 2 maanden en 15 dagen.

Alida trouwt op zondag 28 april 1811 te Berkel en Rodenrijs op 25-jarige leeftijd met de hoogstens 47-jarige Jan Biemond. Jan is geboren 1763 of 1764 te Maasland, is overleden op woensdag 14 november 1827 te Berkel en Rodenrijs. Jan werd hoogstens 63 jaar, 10 maanden en 14 dagen.

Jan was eerder gehuwd (1) met Margje Hollost.

Van Jan en Alida zijn acht kinderen bekend:

1  Ariaantje Biemond is geboren op maandag 23 maart 1812 te Berkel, is overleden op donderdag 29 november 1888 te Rotterdam (als Adriana). Ariaantje werd 76 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

2  Albrechta Biemond ook genaamd Bregje is geboren op vrijdag 1 juli 1814 te Berkel en Rodenrijs, is overleden op vrijdag 10 oktober 1834 te Berkel. Albrechta werd 20 jaar, 3 maanden en 9 dagen.

3  Maria Biemond is geboren op maandag 12 augustus 1816 te Berkel, zie IX-I.

4  Pieter Biemond is geboren op zaterdag 7 maart 1818 te Berkel, is overleden op dinsdag 21 januari 1862 te Rotterdam. Pieter werd 43 jaar, 10 maanden en 14 dagen.

5  Aalbrecht Biemond is geboren op donderdag 7 september 1820 te Berkel en Rodenrijs, zie IX-J.

6  Aaltje Biemond is geboren op zondag 5 mei 1822 te Berkel, zie IX-K.

7  Leendert Biemond is geboren op vrijdag 4 juni 1824 te Berkel en Rodenrijs, zie IX-L.

8  Johanna Biemond is geboren op vrijdag 4 juni 1824 te Berkel en Rodenrijs, is overleden op zondag 6 februari 1825 aldaar. Johanna werd 8 maanden en 2 dagen.

VIII-G  Arie van den Akker, zoon van Aalbrecht van den Akker en Maartje Zaal (VII-G), is geboren op donderdag 29 oktober 1789 te Berkel en Rodenrijs, is gedoopt op donderdag 5 november 1789 aldaar (doopgetuige was Aaltje Westmaas), is overleden op zondag 17 februari 1850 aldaar. Arie werd 60 jaar, 3 maanden en 19 dagen.

Arie trouwt op donderdag 16 januari 1817 te Berkel en Rodenrijs op 27-jarige leeftijd met de 20-jarige Ariaantje Verhoeff, dochter van Arend Verhoeff en Jannetje Maatje. Ariaantje is geboren op zaterdag 2 juli 1796 te Berkel, is overleden op zondag 2 oktober 1870 te Berkel en Rodenrijs. Ariaantje werd 74 jaar en 3 maanden.

Van Arie en Ariaantje zijn elf kinderen bekend:

1  Alebrechta Johanna van den Akker is geboren op maandag 10 maart 1817 te Berkel, zie IX-M.

2  Jannetje van den Akker is geboren op zaterdag 20 februari 1819 te Berkel, zie IX-N.

3  Aalbrecht van den Akker is geboren op dinsdag 24 april 1821 te Berkel en Rodenrijs, is overleden op maandag 22 november 1824 aldaar. Aalbrecht werd 3 jaar, 6 maanden en 29 dagen.

4  Arend van den Akker is geboren op dinsdag 8 april 1823 te Berkel en Rodenrijs, is overleden op dinsdag 23 november 1824 aldaar. Arend werd 1 jaar, 7 maanden en 15 dagen.

5  Maartje van den Akker is geboren op maandag 5 september 1825 te Berkel en Rodenrijs, zie IX-O.

6  Dirkje van den Akker is geboren op maandag 29 september 1828 te Berkel en Rodenrijs, zie IX-P.

7  Aalbrecht van den Akker is geboren op dinsdag 16 augustus 1831 te Berkel en Rodenrijs, is overleden op woensdag 2 maart 1859 aldaar. Aalbrecht werd 27 jaar, 6 maanden en 14 dagen.

8  Lena van den Akker is geboren op vrijdag 4 april 1834 te Berkel en Rodenrijs, zie IX-Q.

9  Pieter van den Akker is geboren op vrijdag 29 december 1837 te Berkel, is overleden op maandag 8 januari 1838 te Berkel en Rodenrijs. Pieter werd 10 dagen.

10  Arend van den Akker is geboren op vrijdag 29 december 1837, is overleden op woensdag 10 januari 1838 te Berkel en Rodenrijs. Arend werd 12 dagen.

11  Arendje van den Akker is geboren op donderdag 26 maart 1840 te Berkel en Rodenrijs, zie IX-R.

VIII-H  Gerrit van den Akker, zoon van Aalbrecht van den Akker en Maartje Zaal (VII-G), is geboren op maandag 3 oktober 1791 te Berkel en Rodenrijs, is gedoopt op zondag 9 oktober 1791 aldaar (doopgetuige was Antje Saal), is overleden op donderdag 3 januari 1856 te Hillegersberg. Gerrit werd 64 jaar en 3 maanden.

Gerrit trouwt op zondag 23 april 1826 te Berkel en Rodenrijs op 34-jarige leeftijd met de 18-jarige Trijntje Biemond, dochter van Jan Biemond en Margje Hollost. Trijntje is geboren op dinsdag 2 februari 1808 te Berkel, is gedoopt op zondag 7 februari 1808 te Berkel en Rodenrijs (doopgetuigen waren Trijntje Starrenburg en Martijntje van der Spek), is overleden op maandag 29 augustus 1887 te Rotterdam. Trijntje werd 79 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

Van Gerrit en Trijntje zijn zes kinderen bekend:

1  Maartje van den Akker is geboren op zondag 24 juni 1827 te Berkel en Rodenrijs, is overleden op zaterdag 23 augustus 1828 aldaar. Maartje werd 1 jaar, 1 maand en 30 dagen.

2  Jan Aalbrecht van den Akker is geboren op maandag 6 juli 1829 te Berkel, zie IX-S.

3  Marrigje van den Akker is geboren op dinsdag 17 juli 1832 te Berkel en Rodenrijs, is overleden op vrijdag 16 november 1832 aldaar. Marrigje werd 3 maanden en 30 dagen.

4  Aalbrecht van den Akker is geboren op dinsdag 7 juni 1836 te Hillegersberg, is overleden op woensdag 4 mei 1881 te Rotterdam. Aalbrecht werd 44 jaar, 10 maanden en 27 dagen.

5  Gerrit van den Akker is geboren op maandag 29 juni 1840 te Hillegersberg, is overleden op woensdag 2 december 1840 aldaar. Gerrit werd 5 maanden en 3 dagen.

6  Pieter Leendert van den Akker is geboren op donderdag 8 december 1842 te Hillegersberg, is overleden op dinsdag 3 september 1844 aldaar. Pieter werd 1 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

VIII-I  Aaltje Zaal, dochter van Leendert Zaal (VII-H) en Neeltje Huijser, is geboren op woensdag 6 februari 1811 te Zoetermeer, is overleden op zaterdag 24 juni 1882 te Alkmaar. Aaltje werd 71 jaar, 4 maanden en 18 dagen.

Aaltje trouwt op zaterdag 26 mei 1832 te Zoetermeer op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Jacob van Groos, zoon van Christiaan van Groos en Geertje van Willigen. Jacob is geboren op donderdag 27 april 1809 te Boskoop, is overleden op donderdag 30 april 1857 aldaar. Jacob werd 48 jaar en 3 dagen.

Van Jacob en Aaltje zijn tien kinderen bekend:

1  Neeltje Helena van Groos is geboren op dinsdag 23 april 1833 te Boskoop, is overleden op vrijdag 19 februari 1836 aldaar (aan de roodvonk). Neeltje werd 2 jaar, 9 maanden en 27 dagen.

2  Christianus Gerardus van Groos is geboren op zondag 1 juni 1834 te Boskoop, is overleden op zaterdag 20 februari 1836 aldaar (aan de roodvonk). Christianus werd 1 jaar, 8 maanden en 19 dagen.

3  Leonardus van Groos is geboren op zondag 7 februari 1836 te Boskoop, zie IX-T.

4  Christiaan Gerardus van Groos is geboren op woensdag 15 februari 1837 te Boskoop, zie IX-U.

5  Cornelis Johannes van Groos is geboren op maandag 3 juni 1839 te Boskoop, zie IX-V.

6  Gerardus van Groos is geboren op zaterdag 23 januari 1841 te Boskoop, zie IX-W.

7  Neeltje Helena van Groos is geboren op dinsdag 25 juli 1843 te Boskoop, is overleden op zaterdag 7 februari 1852 aldaar. Neeltje werd 8 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

8  Albertus Jacobus van Groos is geboren op donderdag 14 januari 1847 te Boskoop, is overleden op zaterdag 16 april 1864 aldaar. Albertus werd 17 jaar, 3 maanden en 2 dagen.

9  Geertruida van Groos is geboren op dinsdag 1 mei 1849 te Boskoop, zie IX-X.

10  Pieter van Groos is geboren op zondag 28 december 1851 te Boskoop, zie IX-Y.

VIII-J  Cornelis Zaal, zoon van Leendert Zaal (VII-H) en Neeltje Huijser, timmerman, is geboren op zaterdag 6 maart 1813 te Zoetermeer, is overleden op maandag 15 maart 1875 aldaar. Cornelis werd 62 jaar en 9 dagen.

Cornelis trouwt op zondag 6 november 1831 te Woubrugge op 18-jarige leeftijd met de 17-jarige Neeltje van Groos ook genaamd Neeltje van Groot, dochter van Lourens van Groos en Aaltje Hooftman. Neeltje is geboren op zondag 20 februari 1814 te Woubrugge, is overleden op zaterdag 30 april 1881 te Zoetermeer. Neeltje werd 67 jaar, 2 maanden en 10 dagen.

Van Cornelis en Neeltje zijn zes kinderen bekend:

1  Aaltje Zaal is geboren op donderdag 4 oktober 1832 te Zoetermeer, is overleden op zaterdag 18 april 1903 te Hazerswoude. Aaltje werd 70 jaar, 6 maanden en 14 dagen.

Aaltje trouwt op zondag 3 mei 1857 te Zoetermeer op 24-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Hugo de Ruyter, zoon van Cornelis de Ruyter en Johanna Elisabet Hogervorst. Hugo, meester broodbaaker, is geboren op zondag 15 februari 1835 te Stompwijk, is overleden op maandag 31 mei 1858 te Veur. Hugo werd 23 jaar, 3 maanden en 16 dagen. Aaltje trouwt op vrijdag 10 december 1875 te Zoetermeer op 43-jarige leeftijd (2) met de 41-jarige Pieter Johannes Heesterman, zoon van Johannes Heesterman en Catharina Christina Wagtman. Pieter is geboren op maandag 3 maart 1834 te Vrijenban, is overleden op donderdag 19 februari 1903 te Hazerswoude. Pieter werd 68 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

Pieter was eerder gehuwd (1) met Neeltje Korevaar.

2  Leendert Zaal, timmerman, is geboren op zaterdag 24 mei 1834 te Zoetermeer, is overleden op maandag 10 oktober 1898 te 's Gravenhage. Leendert werd 64 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

Leendert trouwt op donderdag 25 oktober 1877 te Groningen op 43-jarige leeftijd met de 45-jarige Geessien Eisses, dochter van Wilke Eisses en Hilligje Drenth. Geessien is geboren op dinsdag 16 oktober 1832 te Groningen, is overleden op zondag 27 augustus 1916 aldaar. Geessien werd 83 jaar, 10 maanden en 11 dagen.

3  Lourens Zaal is geboren op donderdag 2 juli 1840 te Zoetermeer, zie IX-Z.

4  Neeltje Zaal is geboren op maandag 5 september 1842 te Zoetermeer, zie IX-AA.

5  Geertruida Zaal, huishoudster, is geboren op dinsdag 8 september 1846 te Zoetermeer, is overleden op dinsdag 22 november 1904 te Harderwijk. Geertruida werd 58 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

6  Cornelia Zaal is geboren op maandag 13 oktober 1851 te Zoetermeer, is overleden op zaterdag 4 november 1911 te IJsselstein. Cornelia werd 60 jaar en 22 dagen.

Cornelia trouwt op woensdag 30 oktober 1901 te IJsselstein op 50-jarige leeftijd met de 65-jarige Hermanus Meere, zoon van Frans Meere en Christina Maria Itjeshorst. Hermanus is geboren op donderdag 29 september 1836 te IJsselstein, is overleden op vrijdag 4 september 1914 aldaar. Hermanus werd 77 jaar, 11 maanden en 6 dagen.

Hermanus was eerder gehuwd (1) met