Raymond Albert Keldermans
(Mechelen, België 17 april 1911 – Springfield (Illinois), United States 30 juli 1984

Raymond Albert Keldermansis is een afstammeling van het fameuze steenhouwers geslacht Keldermans (van Mansdale) een architectonisch netwerk in de toemalige Nederlanden.
Bron: Kathy (Kathleen Keldermans Baker)
Raymond Albert Keldermans (Mechelen, 17 april 1911 – Springfield (Illinois), 30 juli 1984) was een Belgisch/Amerikaans beiaardier, koordirigent, muziekpedagoog en componist.

Hij kreeg zijn muziekopleiding aan het Lemmensinstituut in zijn geboorteplaats, maar ook van Staf Nees. Na die in 1932 begonnen studie trok hij in 1935 naar het Stedelijk Muziek Conservatorium van Mechelen en eindigde aldaar ook met eerste prijzen in de vakken piano en kamermuziek.
In de jaargang 1938/1939 studeerde hij aan de Hochschule für Musik in Berlijn. Die studies werden aangevuld met privélessen bij Arthur Meulemans en Paul Gilson. Inkomsten haalde hij uit zijn van van stadsorganist in de Sint-Pieterskerk.
Gedurende de Tweede Wereldoorlog was hij onderdirecteur bij het onder Duits toezicht staande Zender Brussel en gaf les aan de Stedelijke Muziekacademie in Hasselt.
Hij werd er op gegeven moment directeur van en leidde Kring Cypriaan de Rore (oude muziek).
Voor dat hij naar de Verenigde Staten vertrok was hij koster/organist in Hever-Schiplaken en gaf concerten in het Volkshuis te Mechelen.
Hij vestigde zich op voorspraak van Flor Peeters in Battle Creek (Michigan) en Toledo (Ohio). In 1960 werd hij beiaardier in Springfield, alwaar hij een van de grootste carillons mocht laten bouwen en bespelen, het Thomas Rees Memorial Carillon.
Tegelijkertijd gaf hij les aan het Springfield College, leidde zijn zoon Karel Keldermans op en bespeelde het orgel van de Blessed Sacrament Church.
Af en toe kwam hij weer naar België en won zo een prijs voor zijn werk Baroksuite en de Léon Henry-prijs voor beiaardspel.
Hij volgde er ook nog opleidingen aan de Koninklijke Beiaardschool en rondde eindelijk die studie af bij Staf Nees.
Tot op late leeftijd gaf hij concerten, daarin nagevolgd door zoon Karel. Hij gaf ook leiding aan het blad The Clapper.

Werken:
Vier symfonieën
Kwintet voor houtblazers
Sextet voor koperblazers
The Lord is my shepherd (cantate)
Suite voor orgel
Enkele missen
Magnificat
Diverse composities voor beiaard waaronder twee bagatelles, Een vaste burcht etc.
Kamermuziek zoals een Sonatine voor fagot en piano en een Scherzo voor klarinet
 
English translation:
Raymond Albert Keldermans (April 17, 1911 - Springfield, Illinois, July 30, 1984) was a Belgian / American carillonneur, choral conductor, music educator and composer.

He received his music education at the Lemmens Institute in his hometown, but also from Staf Nees.
After his studies started in 1932, he went to the Municipal Music Conservatory of Mechelen in 1935, where he also won first prizes in the subjects piano and chamber music.
In the year 1938/1939 he studied at the Hochschule für Musik in Berlin. Those studies were supplemented by private lessons with Arthur Meulemans and Paul Gilson.
He obtained income from being a city organist in St. Peter's Church. During World War II, he was deputy director at the German-supervised Zender Brussel and taught at the Municipal Music Academy in Hasselt. At some point he became director of it and led Kring Cypriaan de Rore (early music).
Before he left for the United States, he was sexton / organist in Hever-Schiplaken and gave concerts in the "Volkshuis in Mechelen".
He settled on the intercession of Flor Peeters in Battle Creek, Michigan, and Toledo, Ohio. In 1960 he became a carillonneur in Springfield, where he was allowed to build and play one of the largest carillons, the Thomas Rees Memorial Carillon.
At the same time, he taught at Springfield College, trained his son Karel Keldermans and played the organ of Blessed Sacrament Church.
Occasionally he came back to Belgium and won a prize for his work Baroque Suite and the Léon Henry prize for carillon playing.
He also followed courses at the Royal Carillon School and finally completed his studies with Staf Nees. Until late age he gave concerts, followed by son Karel. He also directed The Clapper magazine.

Compositions and other pieces of music:
Four symphonies
Quintet for woodwinds
Sextet for brass instruments
The Lord is my shepherd (cantata)
Suite for organ
Some miss
Magnificat
Various carillon compositions including two bagatelles, A permanent castle etc.
Chamber music such as a Sonatine for bassoon and piano and a Scherzo for clarinet
 
Bron: Wikipedia  Source: Wikipedia
 


The Ancestor Company, beëindigd per 31 december 2019, website blijft online.
The Ancestor Company, terminated December 31, 2019, website remains online.
The Ancestor Company, résilié le 31 décembre 2019, le site internet reste en ligne.
The Ancestor Company, gekündigt am 31. Dezember 2019, Website bleibt online.
Alle rechten voorbehouden
All rights reserved
Tous droits réservés
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © Genealogybos.com 2023