Huizen aan de Choorstraat Den Bosh

Van Gijsbert van Beresteyn, die schepen van 's-Hertogenbosch en ontvanger der verpondingen over het Kwartier van Maasland was en
1 December 1701 te 's-Hertogenbosch ongehuwd overleed, erfden dit huis zijn genoemde broeder Thomas van Beresteyn, heer van Maurick, kapitein, schepen van 's-Hertogenbosch en rentmeester der geestelijke goederen in de Kwartieren van Kempenland en Oisterwijk en van het Kapittel van Oirschot en zijne zuster Johanna van Beresteyn, die huwde met 1° Frederik Godert van Dorp, cornet der Cavalerie; 2° Johan van Goor, luitenant-kolonel der Cavalerie.

Deze erfgenamen verkochten dat huis 2 Mei 1702 (Reg. n°. 514 f. 380) aan Anthony Martini, professor aan de Illustreschool en predikant te 's-Hertogenbosch; het werd toen omschreven als: „een schoone, nieuw getimmerde ende welgelege huys, erve, hoff ende achterhuys in de Choorstraat tegenover de Groote Kerck, naast het huys ende erve van de Fabriek dier Kerck ex uno ende naast het huys ende erve van Wouter de Roy, notaris en procureur te 's-Hertogenbosch ex alio, strekkende van de Choorstraat tot op het erve van gezegde Kerkfabriek".
Anthony Martini voornoemd kocht bij dit goed 13 Maart 1717 (Reg. 533 f. 16 vso) van de Kerkmeesters der St. Janskerk nog een gedeelte van een oude lootse der Groote Kerke met een stukje plaats, staande achter zijn huis tusschen het erf dier kerk ex uno en het erf van Johan van der Linden ex alio, strekkende van zijn achterhuis met het eene eind tot aan het erf van het Groot Begijnhof met het ander einde.
De vrouw van genoemden Martini was Geertruid Buys, die hem schonk eenen zoon Hendrik Bernhard Martini, aan wien hij in 1716 dit huis afstond in mindering van diens filiale portie.
Genoemde Hendrik Bernhard Martini was president-schepen te 's-Hertogenbosch en gehuwd met Anna Maria Emilia van Schagen, die dit huis van hem erfde; zij stierf te 's-Hertogenbosch 23 April 1790, waarna van haar dit huis erfden hare kleinkinderen: Anna Maria Emilia Martini, (dochter van haren zoon mr. Anthony Martini, raad en pensionaris van 's-Hertogenbosch en Eva Maria Buys) en echtgenoote van mr. François Andries de Jonge, raadsheer in het Gerechtshof van Noordbrabant 4); mr. Hendrik Bernard Martini, eigenaar van Ouwerkerk onder Vught, directeur van 's Rijksbelastingen te 's-Hertogenbosch en zoon van laatstgenoemde echtelieden Martini-Buys; mr. Paulus Hubert Martini Buys, vice-president der Rechtbank te Amsterdam, zoon dierzelfde echtelieden; en Sebilla Martini, echtgenoote van Daniel Gerard van der Burgh, heer van Kronenburg en Loenen, wonende te Utrecht, die eene dochter van meerbedoelde echtelieden Martini zal geweest zijn; zij verkochten dit huis in 1816 aan Adrianus van der Kallen, metselaar en Hendrikus Dieden, timmerman te 's-Hertogenbosch, die het wederom verkochten aan voornoemden Everardus van Grinsven, van wien het erfde zijne ook reeds genoemde dochter Catharina van Grinsven.

Deze verkocht 5 Augustus 1843 aan het 7 Juli 1820 door de liefdezusters Anna Catharina van Hees, Catharina Appelboom, en Magdalena Lauwaars, door genoemde Catharina van Grinsven en Petronella Dymphna Coppens met behulp van J.A. Heeren, kapelaan der St. Jacobskerk te 's-Hertogenbosch, opgericht zedelijk lichaam, genaamd „Vereeniging van vrouwen tot het geven van onderwijs" de huizen en erven, die zij als voormeld aan de Choorstraat te 's-Hertogenbosch had staan.
Dat zedelijk lichaam, hetwelk thans heet: „In omnibus charitas", deed daarop al die huizen afbreken en bouwde daarvoor het tegenwoordig Huis van de Liefde noemende in de Choorstraat.
 
 
The Ancestor Company
Alle rechten voorbehouden,
Met dank aan diverse archiefinstellingen voor het beschikbaar stellen van bepaalde afbeeldingen en feiten.
Copyright © Genealogybos.com 2023.